Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2019/05

 •  Artykuły
  • Niewymuszona usługa seksualna w zamian za korzyść w pracy. Aspekty prawne
   Casus niewymuszonego seksu za korzyść w pracy dowodzi, że ochronie przed dyskryminacją nie podlegają, w zasadzie, najwięksi przegrani tej sytuacji, tj. osoby, które wskutek zaistnienia seksu za pracę utraciły możliwość uzyskania przysporzenia korzyści. Zdaniem autorki, zmianie tej sytuacji służyłoby m.in. przejęcie z prawa antydyskryminacyjnego zmiany reguły dowodzenia i uznanie, że to pracodawca musiałby udowodnić, iż nie dopuścił się złamania zasad współżycia społecznego, jeśli zostałoby uprawdopodobnione, że doszło do seksu za korzyść w pracy.
  • Dlaczego należy regulować rynek pracy? Podejście interdyscyplinarne
   Artykuł poświęcony jest problematyce regulowania rynku pracy w ujęciu interdyscyplinarnym. Na wstępie autor przedstawia krótką charakterystykę istoty ekonomicznej analizy prawa jako perspektywy badawczej, która może być z powodzeniem stosowana do analizy problemów z zakresu rynku pracy. Zasadniczym elementem artykułu jest fragment stanowiący rozważania nad instytucjonalnymi przesłankami dla regulowania rynku pracy. Analiza obejmuje także próbę sformułowania wytycznych dla kreowania optymalnych regulacji rynku pracy. Wnioski, poza aspektami naukowymi, mają wartość praktyczną także dla uczestników rynku pracy, w tym zwłaszcza dla prawodawcy.
 • Studia i opracowania
  • Regulacja prawna oraz praktyka oceniania braku przeciwwskazań do wykonywania pracy – czesko-polskie porównanie i inspiracja
   Autorzy porównują polskie i czeskie regulacje prawne dotyczące badań profilaktycznych pracowników, których celem jest stwierdzenie istnienia lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez pracownika. Przedstawiają obowiązujące w obu państwach rozwiązania, zwracając uwagę na takie kwestie, jak podmioty uprawnione do orzekania o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, rodzaje badań profilaktycznych oraz sytuacje, w których muszą zostać one przeprowadzone, charakter prawny orzeczenia lekarskiego i jego treść. Podejmują  również próbę oceny obowiązujących przepisów, wskazując na problemy praktyczne oraz wady i zalety poszczególnych rozwiązań obowiązujących w obu krajach. Na tym tle formułują propozycje, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne w zakresie omawianej problematyki.
  • Pracownicy i ich motywacje a wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
   Pracownicy poszukują najlepszych miejsc pracy a pracodawcy najlepszych pracowników - to oczywisty truizm. Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że podmioty zatrudniające muszą nie tylko szukać sposobów skutecznej rekrutacji pracowników, ale i utrzymania intratnej współpracy z już zatrudnionymi. Pracownicy oczekują więcej, a dawne dodatkowe profity stają się standardem. Ogłoszenia o pracę zachęcają pakietami motywacyjnymi, mimo tego brakuje rąk do pracy. Autorzy przedstawiają obecną sytuację na rynku pracy w Polsce  i wyzwania jakie ona niesie dla zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wykładnia i praktyka
  • Reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych – nowa jakość czy stracona szansa?
   Celem artykułu jest pogłębiona analiza nowej regulacji reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone zmiany stanowią istotnie nową jakość w zbiorowym prawie pracy, czy też zostało zachowane dotychczasowe status quo.
  • Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn.. K 1/1/18
   Celem artykułu jest ukazanie wad i zalet likwidacji limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ustawą z 15 grudnia 2018 r. znowelizowano art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zasadniczym celem nowelizacji przepisów była potrzeba obniżenia deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa wprowadzała wyższe obciążenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego najlepiej zarabiających pracowników. Przyjęte przepisy wymusiłyby działania optymalizacyjne po stronie płatników składek. W konkluzji autor krytykuje założenia nowelizacji ustawy.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Przepisy krajowe przyznające niektórym pracownikom dzień wolny od pracy w Wielki Piątek a dyskryminacja bezpośrednia ze względu na religię
   Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 22 stycznia 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-193/17, Cresco Investigation GmbH przeciwko Markusowi Achatziemu, zgodnie z którym przyznanie w Wielki Piątek dnia wolnego od pracy tylko pracownikom będącym członkami niektórych Kościołów chrześcijańskich stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na religię. Jest to kolejne w ostatnim czasie orzeczenie, w którym Trybunał zajmował się problemem odmiennego traktowania ze względu na religię.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Powództwo restytucyjne w czasie trwania stosunku pracy a ochrona pracy kobiet – najnowsze orzecznictwo
   Autorka omawia najnowszy judykat Sądu Najwyższego, w którym Sąd przełamał bezwarunkowość tezy, że w przypadku trwania stosunku pracy powództwo restytucyjne nie może być uwzględnione, wskazując, że podstawą do tego może być art. 10 pkt 3 dyrektywy 92/85/EWG.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
 • Nowe przepisy
  • Przegląd Dzienników Ustaw z 2019 r. od pozycji 593 do pozycji 763

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz