Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/06

 • Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności przez pracodawcę - nowa odsłona
 • Studia i opracowania
  • Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański początek dyskusji. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia"
 • Wykładnia i praktyka
  • Cywilnoprawna odpowiedzialność płatnika składek wobec ubezpieczonego za naruszenie obowiązków płatniczo-rozliczeniowych
  • Znaczenie czynnika czasu w sporach zbiorowych
  • Wyrażenie zgody przez organ rentowy na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyżur w miejscu zamieszkania a czas pracy
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zasada równego traktowania a zasada niedyskryminacji pracowników w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Jeszcze o zakazie handlu
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
 • Wskaźniki i składki ZUS