Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/04

  • Kilka uwag o wdrożeniu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
 • Studia i opracowania
  • Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych
  • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy - sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Reprezentacja pracodawcy w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy
  • Ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego w ramach tzw. zwolnień indywidualnych
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej
  • Ochrona na wypadek niewypłacalności pracodawcy a nielegalny pobyt na terytorium państwa członkowskiego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Kontrakt menedżerski i działalność gospodarcza członka zarządu spółki prawa handlowego a podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Zwrot świadczeń nienależnie pobranych a obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 października 2013 r. (II UK 110/13)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (4)
 • Wskaźniki i składki ZUS