Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/01


  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy - teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część I (2)
   Autor przedstawia nowy sposób rozumienia przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników (art. 1031-1036 k.p.). Koncepcję tę nazywa teorią zobiektywizowaną (subiektywno-obiektywną). Jej główne założenia oraz różnice, jakie zachodzą między tym podejściem a innymi sposobami interpretacji wspomnianych wyżej regulacji, w szczególności w zakresie konsekwencji prawnych, będą przedmiotem drugiej części artykułu. W pierwszej części autor przedstawia natomiast dwa skrajne podejścia do interpretacji przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pierwsze, najbardziej rozpowszechnione w doktrynie i judykaturze, zostało nazwane ujęciem subiektywistycznym, zaś drugi ujęciem obiektywistycznym. W tej części artykułu znalazły się również rozważania o charakterze bardziej szczegółowym, dotyczące m.in. charakteru prawnego zgody pracodawcy, o której mowa w art. 1031 par. 1 k.p.
 • Studia i opracowania
  • Komisja Stosunków Pracy jako mechanizm rozwiązywania konfliktów pracowniczych w Irlandii (8)
   Autorka opisuje irlandzką Komisję Stosunków Pracy będącą mechanizmem dobrowolnego rozwiązywania sporów między pracodawcami i pracownikami, która powstała w wyniku dążenia do kooperacyjnego oraz nieantagonistycznego stylu interakcji w relacjach pomiędzy tymi głównymi aktorami stosunków przemysłowych. Dążenie to przekłada się na sferę instytucjonalną obsługującą przetargi zbiorowe toczące się na różnych poziomach. Sama Komisja oddaje zaś złożoność procesu rozwiązywania sporów pracowniczych, oferując różnego rodzaju usługi poprzez swoje służby, które mają wspierać i kształtować lepszy i efektywniejszy system rozwiązywania sporów zbiorowych.
 • Wykładnia i praktyka
  • Diety czy wynagrodzenie? Reperkusje uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14 w sferze polityki płacowej w polskim sektorze międzynarodowego transportu drogowego (14)
   Znowelizowana ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu międzynarodowego obowiązek wypłacania, poza wynagrodzeniem za pracę, świadczeń majątkowych rekompensujących kierowcom wzrost kosztów utrzymania w czasie podróży służbowych poza granicami kraju. Najnowsza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14, zobowiązuje pracodawców do wypłacania kierowcom diet pobytowych oraz noclegowych. Z obowiązku tego pracodawcy są zwolnieni w razie zapewnienia kierowcy bezpłatnego noclegu. Judykatura nie uważa, iż zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie samochodu ciężarowego zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty diet hotelowych lub pokrycia 25% ryczałtu. Zdaniem autora zasadnicza zmiana linii orzecznictwa wywrze znaczny wpływ na politykę płac w sektorze międzynarodowego transportu. Zamiast wynagrodzenia za pracę pracodawcy mogą zgodnie z prawem płacić minimalne wynagrodzenie oraz jako dodatek diety pobytowe i noclegowe. Ponieważ te ostatnie należności finansowe są przeznaczone na zwrot zwiększonych wydatków w podróży służbowej, nie są uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych. Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców oraz uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. mogą wywrzeć niekorzystne następstwa dla krajowego systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych (21)
   Zakres zastosowania art. 120 par. 1 k.p. odnoszącego się do odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, mimo stosunkowo licznych, służących jego wykładni judykatów Sądu Najwyższego, nadal wywołuje wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Autor m.in. podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy norma art. 120 par. 1 k.p. wyłącza odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną nieumyślnie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych podmiotowi poszkodowanemu także wówczas, gdy z przyczyn innych niż faktyczne możliwość wyrównania jej przez pracodawcę jest wykluczona. Zagadnienie to jest doniosłe nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale ma także istotne znaczenie praktyczne.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wyłączenie imigrantów z prawa do świadczeń dla osób poszukujących pracy (29)
   Wyrok Trybunału w sprawie Dano dostarcza odpowiedzi na pytanie o to, czy przyjmujące państwo członkowskie może wyłączyć z dostępu do świadczeń dla osób poszukujących pracy obywateli innych państw członkowskich, którzy znajdują się w niedostatku, jeżeli prawo do takich świadczeń przysługuje znajdującym się w tej samej sytuacji obywatelom przyjmującego państwa członkowskiego. Orzeczenie dotyka więc aktualnych problemów Unii Europejskiej, w ramach której prowadzone są dyskusje na temat granic swobody przepływu osób oraz zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową - w kontekście obciążeń budżetowych, jakie może stwarzać dla niektórych państw członkowskich wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom.
  • Glosa do wyroku TSUE z 9 października 2014 r. w sprawie C-268/13 dotyczącego zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE (32)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Wspólnicy spółki cywilnej jako "zbiorowy" pracodawca (35)
   Przemiany ustrojowo-gospodarcze końca lat 80 ubiegłego wieku w odniesieniu do stosunków pracy spowodowały między innymi potrzebę określenia statusu podmiotów gospodarczych w zakresie zdolności zatrudniania pracowników, a więc w zakresie zdolności do bycia pracodawcą. Kwestia ta dotyczyła w szczególności spółki cywilnej, w odniesieniu do której orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjęło, że jeśli zatrudnia pracowników, to ma przymiot pracodawcy. W związku z tym na szczególną uwagę zasługuje jedno z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego, które tezę tę weryfikuje negatywnie, co rodzi poważne konsekwencje zarówno w sferze prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do stosunków procesowych. Artykuł jest poświęcony omówieniu najważniejszych tez tego judykatu.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia rodzicielskie (38)
 • Nowe przepisy (39)
 • W czasopismach (") (42)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)