Praca i zabezpieczenie społeczne 2013/04

 • Konferencja upamiętniająca osobę i dorobek naukowy Pana Profesora Zbigniewa Salwy (2)
 • Prezentacja dorobku Profesora Zbigniewa Salwy (3)
 • Nauka prawa pracy wobec przemian roku 1956. Znaczenie książki "Podstawowe problemy prawa pracy" (4)
 • Wokół pojęcia strajku (7)
 • Sprawozdanie z konferencji upamiętniającej osobę i dorobek naukowy Profesora Zbigniewa Salwy (10)
 • Studia i opracowania
  • Zakładowy staż pracy (14)
   Autorka omawia pojęcie zakładowego stażu pracy, sposób jego liczenia oraz wpływ zmian treści stosunku pracy na jego istnienie. Przedstawia najważniejsze uprawnienia związane z zakładowym stażem pracy, w tym długość okresu wypowiedzenia, uprawnienia płacowe (dodatek stażowy, nagrodę jubileuszową, odprawę pośmiertną i odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz uprawnienia wyborcze do pracowniczych organów przedstawicielskich.
 • Wykładnia i praktyka
  • Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową (19)
   Uwagi wprowadzające; przeciwdziałanie dyskryminacji na gruncie ustawy o związkach zawodowych; Przynależność związkowa jako kryterium dyskryminacyjne zawarte w kodeksie pracy; przejawy dyskryminacji na tle przynależności związkowej oraz sankcje z tytułu jej stosowania zawarte w kodeksie pracy
  • Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (28)
   Kontekst historyczny; Stanowiska uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
  • Likwidacja pracowniczego programu emerytalnego w przypadku przejęcia zakładu pracy (33)
   Charakter prawny PPE; Dopuszczalność i przyczyny likwidacji PPE; Przejęcie zakładu prracy prowadzącego PPE i skutki tego dla pracowników zakładu nieprowadzącego PPE; Likwidacja PPE a wypowiedzenie umowy pracodawcy z Funduszem oraz umowa zakładowa; Likwidacja PPE a gwarancje pracownicze; Przykładowy harmonogram likwidacji PPE; Decyzja o wykreśleniu PPE a obowiązki informacyjne dotyczące pracowników: 
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (38)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Umowna regulacja zasad rozwiązywania umowy o pracę lub zmiany wynikających z niej warunków pracy i płacy (41)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wypowiedzenie zmieniające a odprawa (42)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Wniosek o urlop wychowawczy (44)
 • Nowe przepisy (44)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)