Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011/10

  • Konkurencja roszczeń restytucyjnych i kompensacyjnych z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę na tle prawnoporównawczym (2)
 • Studia i opracowania
  • Odwołanie komornika z powodu ukończenia 65 lat jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek (12)
 • Wykładnia i praktyka
  • Niezbędne dalsze zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (17)
  • Proceduralne utrudnienia w dochodzeniu roszczeń pracowniczych na etapie inicjowania postępowania sądowego (22)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Prawo do urlopu rodzicielskiego w razie narodzin bliźniąt (34)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Artykuł 8 k.p.
   Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (II UK 357/09) w sprawie pracowniczego statusu członka zarządu - jedynego wspólnika spółki (38)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu (41)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Czas pracy i urlop wypoczynkowy (42)
 • Nowe przepisy (44)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)