Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/11

  • Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (2)
 • Studia i opracowania
  • Pojęcie przedsiębiorcy a ustawa antykryzysowa (10)
 • Wykładnia i praktyka
  • Niewypłacalność pracodawcy - przypadki transgraniczne (16)
  • Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (21)
  • Wykupiony przez pracodawcę pakiet świadczeń medycznych a przychód pracownika (29)
 • Z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (ochrona roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy) (35)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (38)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dyskryminacja i mobbing (40)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Rozwiązanie stosunku pracy - przyczyny niedotyczące pracownika (42)
 • Nowe przepisy (43)
 • Wskaźniki i składki ZUS (46 )