Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/04

  • Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryteria dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych (2)
 • Studia i opracowania
  • Telepraca w Niemczech (11)
 • Wykładnia i praktyka
  • Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy w kodeksie postępowania cywilnego i wybranych umowach o pomocy prawnej (15)
  • Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym (24)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (międzynarodowe stosunki pracy - cd.) (29)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Interpretacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego a wznowienie postępowania (31)
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r. (I PK 213/06) dotyczącego umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej (34)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych (38)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Pracownicy tymczasowi (39)
 • Nowe przepisy (40)
 • Przegląd wydawnictw
  • Jakub Stelina, Prawo urzędnicze (45)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)