Polityka Społeczna 2021/02

 • Przegląd badań społecznych w Polsce nad pandemią wywołaną SARS-CoV-2 w świetle paradygmatu rozmytego rozumowania
  Artykuł prezentuje wyniki wtórnej analizy danych jakościowych i ilościowych w odniesieniu do badań społecznych zrealizowanych w Polsce w okresie pandemii. Wyniki badań wprowadzono na podstawie analiz 180 projektów zrealizowanych przez instytucje naukowe oraz komercyjne w okresie od stycznia do maja 2020 r. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie uogólnień dla wzorców postępowań w realizacji badań empirycznych dla badaczy społecznych podejmujących wyzwania identyfikacji zjawisk towarzyszących pandemii wywołanej SARS-CoV-2. Zainteresowani jesteśmy możliwością wyprowadzenia wniosków wykraczających poza jednostkowe projekty badawcze realizowane w obszarze społecznym. Rekomendowane przez nas wnioski dotyczą następujących zagadnień: łagodzenia polaryzacji postaw społecznych dynamicznie zmieniających się w czasie pandemii, praktycznego rozwiązywania – a nie tylko diagnozowania – problemów ujawniających się w covidowej rzeczywistości oraz deficytów założeń teoretycznych towarzyszących pracom badawczym.
 • Praca na budowie w świetle teorii gier. Studium empiryczne
  W artykule omówiono problem powstawania kolejek do wind i opóźnień w budownictwie. Prowadząc badania, autor zatrudnił się w charakterze robotnika budowlanego na budowie wieżowca w Polsce. Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem ukrytej obserwacji uczestniczącej. Teoretyczne zaplecze podjętych analiz stanowiła teoria gier.
 • Zagubione dziedzictwo „Solidarności”
  Tekst poświęcony jest dziedzictwu „Solidarności” z uwzględnieniem dwóch typów wolności: negatywnej i pozytywnej. Podstawowa teza jest taka, że „Solidarność” odniosła historyczny sukces w sferze wolności negatywnej, ale nie udało się odnieść podobnego sukcesu w sferze wolności pozytywnej, która po 1989 r. szybko została zapomniana. Zapomnieniu o wolności pozytywnej towarzyszyły obawy byłych liderów „Solidarności”, którzy stanęli na czele transformacji ustrojowej, że NSZZ „Solidarność” na drodze rewindykacji związkowych storpeduje przeprowadzane zmiany ustrojowe.
 • Społeczne, prawne i ekonomiczne bariery aktywizacji zawodowej wybranych grup bezrobotnych
  Determinantów rejestracji w urzędzie pracy jest tak wiele, jak wiele jest indywidualnych sytuacji życiowych osób pozostających bez zatrudnienia. Istnieją również liczne bariery aktywizacji zawodowej w poszczególnych grupach osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy. Bariery aktywizacji zawodowej badanych grup osób bezrobotnych można podzielić na trzy kategorie: społeczne, prawne i ekonomiczne. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego spojrzenia na złożoną problematykę aktywizacji zawodowej i barier podjęcia pracy wybranych grup bezrobotnych w ujęciu społecznym, prawnym i ekonomicznym. Niniejszy artykuł został oparty na wieloletnich badaniach empirycznych, prowadzonych w urzędach pracy.

Polityka Społeczna - cały wykaz