Polityka Społeczna 2020/11-12

 • Znaczenie nakładów pracy we współczesnych trendach wzrostu gospodarczego
  Celem artykułu jest ukazanie związków między rozmiarami czynnika pracy ludzkiej a wzrostem gospodarczym w XXI w., a w szczególności określenie udziału tego czynnika we wzroście gospodarczym. Bazę empiryczną podjętych rozważań stanowią dane statystyczne dotyczące Polski i grup krajów Unii Europejskiej z lat 2000–2019. Z badań wynika, że współczynniki udziałów wzrostu zatrudnienia we wzroście PKB (tzw. współczynniki absorpcji zatrudnienia) są w Polsce znacznie niższe niż w grupach krajów strefy euro, UE 15 i UE 27. Oszacowania granic bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego wskazują, że w Polsce są one w latach 2000–2019 znacznie niższe niż wcześniej, a ponadto kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż w grupach krajów strefy euro, UE 15 i UE 27.
 • Praca i globalizacja
  Celem artykułu jest analiza niektórych aspektów pracy i globalizacji w perspektywie historycznej z zamiarem lepszego zrozumienia wyzwań ostatnich 30-40 lat neoliberalnej globalizacji. Po globalizacji handlu, która połączyła świat w XVI w., przyszła przemysłowa, z zdecydowaną transformacją sfery pracy, np. przesunięciem rolnictwa na margines. Globalizacja po 1945 r. jest bardziej złożona, choć oparta na rewolucjach naukowo-technicznych, ma też inne ważne wymiary: geopolityczny, gospodarczy (finansowy), społeczno-kulturowy, ekologiczny, a niektóre z nich mają niepokojące konsekwencje dla sfery pracy. Wśród nich omawiam odrzucenie przez prezydenta Trumpa neoliberalnej globalizacji, która „wyeksportowała” miliony miejsc pracy z USA do Chin, upadek klasy średniej i populistyczne reakcje w społeczeństwie oraz polityce. Świat pracy jest pełen niepewności, ale w różnych częściach świata wygląda inaczej.
 • Kontynuacja czy zmiana? Wybrane dylematy polityki zatrudnienia u progu XXI wieku z dzisiejszej perspektywy
  Celem artykułu jest analiza wybranych problemów polityki zatrudnienia w Polsce z perspektywy ostatnich 20 lat. Podjęte są takie zagadnienia, jak: bezrobocie w różnych wymiarach, segmentacja rynku pracy, własność przedsiębiorstw z perspektywy zatrudnienia, migracje pracownicze, praca na odległość, szara strefa w gospodarce.
 • Praca i welfare state: zależności wielorakie
  Przedmiotem artykułu są rozważania na temat rozchodzenia się związku między opodatkowaniem pracy a rozwojem welfare state. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z pojawianiem się różnych rodzajów pracy niestandardowej i form wynagradzania ze zredukowanym opodatkowaniem pracy. Z drugiej – ze wzrostem uprawnień do odpowiednich (pod względem rodzaju i wysokości) świadczeń społecznych określanych na podstawie praw ogólnych oraz różnych uprawnień niezwiązanych z pracą i zatrudnieniem. Między obiema stronami nie ma koordynacji, czego dowodzą kolejne reformy tak na rynku pracy, jak i w systemach zabezpieczenia społecznego. Zostały one w tekście wskazane i oceniona została ich ograniczona skuteczność w godzeniu nowego rynku pracy z pożądanym zakresem państwa opiekuńczego, obejmującego współcześnie najdroższe jego segmenty: ochronę zdrowia, edukację i zabezpieczenie na okres starości.
 • Work-life balance w przyszłości – Perspektywa rodziców
  Tekst porusza zagadnienie równowagi między pracą zawodową i życiem prywatnym rodziców. Opierając się na obserwowanych trendach, podjęto próbę przewidzenia, jakie zmiany mogą w przyszłości w największym stopniu wpłynąć na możliwości osiągania równowagi: (1) skrócenie czasu przeznaczanego na wykonywanie pracy zawodowej, (2) oparcie pracy na modelu zadaniowym, co zwiększy elastyczność co do miejsca i czasu wykonywania pracy; (3) upowszechnienie się zatrudnienia prekaryjnego; (4) zwiększenie zaangażowania ojców w opiekę nad dzieckiem. Opisane oddzielnie prognozowane zmiany są współzależne, a ich konsekwencje mogą być pozytywne (ułatwiać) lub negatywne (utrudniać osiąganie równowagi). Ponadto zmiany te nie będą w równym stopniu dotyczyć wszystkich pracowników w przyszłości.

Polityka Społeczna - cały wykaz