• Motywacja i satysfakcja nauczycieli przedszkoli
    Artykuł prezentuje system motywowania nauczycieli w przedszkolach prywatnych i publicznych, w tym opinie nauczycieli na temat skuteczności i efektywności tego systemu. Tekst oparty jest na badaniach przeprowadzonych wśród nauczycieli w kilku przedszkolach oraz w internecie. Przedstawiono w nim zasady i formy motywowania w przedszkolach prywatnych na tle tych stosowanych w instytucjach publicznych, gdyż nauczyciele porównują te zasady i oczekują od właścicieli wprowadzenia podobnych rozwiązań. Porównano płace nauczycieli z płacami w kilkunastu innych zawodach o podobnych i niższych wymaganiach kwalifikacyjnych, a następnie czynniki decydujące aktualnie o poziomie płac różnych nauczycieli. W artykule przedstawiono opinię nauczycieli o czynnikach aktualnie najbardziej motywujących i demotywujących oraz ocenę działań dyrektorów w kierunku zwiększenia motywacji, a także poziom satysfakcji nauczycieli z pracy w przedszkolu. Zaprezentowano propozycje nauczycieli dotyczące zmiany systemu motywowania w przedszkolach prywatnych. Z badań wynikają dwa ważne wnioski. Po pierwsze, zakres form motywacji w przedszkolach prywatnych jest znacznie mniejszy w porównaniu z placówkami publicznymi i ogranicza się głównie do płacy wypłacanej miesięcznie. Po drugie, nauczyciele w badanych przedszkolach, mimo niezadowolenia z form motywacji oraz poziomu płac, są zaangażowani w pracę z dziećmi i wykonują swoje obowiązki rzetelnie.
  • Organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
  • Wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
    Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W polskim systemie prawnym występują różne formy wspierania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, począwszy od podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną w zakładzie pracy chronionej, w szpitalu, uczelni wyższej, urzędzie czy firmie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje wyzwaniem. Osoby niepełnosprawne są często izolowane na rynku pracy, co przyczynia się do pogorszenia ich warunków życia. Problem aktywizacji zawodowej można i należy rozpatrywać z dwóch perspektyw: pracy najemnej (zatrudnienia osoby niepełnosprawnej) i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W pracy przedstawiono różne rodzaje instrumentów, które mogą być wykorzystane w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Minimum socjalne w czwartym kwartale 2019 r.
    Artykuł omawia szacunki koszyków minimum socjalnego w IV kwartale 2019 r. W porównaniu z poprzednim badaniem (III kwartał), przy inflacji wskazującej na wzrost cen o 0,6%, wartości koszyków spadły od 0,9% (w gospodarstwie 1-osobowym) do 1,3% (w rodzinie z dzieckiem młodszym). Obniżenie wartości koszyków wywołane było głównie obniżką cen żywności, szczególnie warzyw. Wydatki na utrzymanie mieszkania i nośniki energii w gospodarstwach bez dzieci lekko spadły, a w pozostałych typach nieco wzrosły. Niższa dynamika wydatków na mieszkanie częściowo wynikała z koniecznych korekt technicznych.
  • A co tam, panie, w Davos?

Polityka Społeczna - cały wykaz