• Ocena realizacji przez Polskę przepisów Konwencji nr 102 MOP dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (1-8)
  Artykuł omawia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w obszarze zabez­pieczenia społecznego, a głównie Konwencję nr 102 MOP dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. W tekście prezentuje się ocenę realizacji przez Polskę tej najważniejszej konwencji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz wnioski wynika­jące z tej oceny.
 • Wysychają źródła trójstronności. Kilka uwag w stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy (8-14)
  Artykuł zawiera refleksje związane ze stuleciem powstania Międzynarodowej Organiza­cji Pracy. Wskazano na spadającą siłę przedstawicielstwa pracowniczego, co ma kon­sekwencje w zakresie działalności normotwórczej MOP. Analizowana jest treść Deklaracji z okazji stulecia MOP na rzecz przyszłości pracy. W tekście postawiono pytanie, czy w związku ze zmniejszeniem się siły przedstawicielstwa pracowniczego w trójstron­ności można upatrywać podstawowego źródła szczególnej legitymizacji MOP.
 • Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce (15-22)
  Potrzeby członków gospodarstw domowych są zróżnicowane. Obejmują nie tylko potrzeby elementarne, ale też wyższego rzędu, w tym społeczne. Te drugie są defin­iowane jako potrzeby dotyczące współżycia społecznego, jak socjalizacja, budowanie zewnętrznych i wewnętrznych więzi społecznych, kultura fizyczna, rekreacja. Celem artykułu jest ukazanie ważnej roli aktywności fizycznej w hierarchii potrzeb gospodarstw domowych w kontekście starzejącego się i tracącego kondycję zdrowotną społeczeństwa polskiego. Zwrócono zatem uwagę na specyfikę badanych potrzeb i możliwości ich zaspokajania, eksponując rolę infrastruktury społecznej. Zaprezentowano też kondycję zdrowotną społeczeństwa z perspektywy zmian demograficznych i podejścia do prob­lemów zdrowotnych. Wykorzystane zostały najnowsze badania budżetów gospodarstw domowych GUS, pokazujące wydatki na rekreację i kulturę oraz wyniki ostatniej edycji badań EU-SILC 2017, z których pozyskano informacje dotyczące stanu aktywności fizy­cznej w Polsce.
 • Standardy i dysfunkcje w procesie doboru kandydatów na rodziców zastępczych (23-27)
  Pomoc rodzinom mającym kłopoty w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do obowiązków gminy. Chodzi tu o wspieranie takich rodzin, a przede wszystkim wypełnienie powinności wobec dzieci i realizacji ich praw. Diagnoza trudnej sytuacji rodzin może skutkować decyzją o potrzebie umieszczenia dziecka poza nią, czyli w rodzinie zastępczej. Skuteczność opiekuńczego działania będzie zależeć od właściwego doboru osób, tj. rodziców zastępczych, którzy dobrowolnie wezmą na siebie odpowiedzial­ność za dalszy proces wychowawczy dziecka, zapewniając mu pełny rozwój. Celem artykułu jest analiza i ocena procesu doboru kandydatów na rodziców zastępczych. Prezentowane treści, przygotowane na podstawie literatury i wyników badań oraz badań własnych (obserwacja uczestnicząca), dowodzą dysfunkcjonalnej rzeczywistości w sferze pieczy zastępczej w kraju.
 • Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) w latach 1998-2017 (27-34)
  W większości państw na świecie można zaobserwować problem, jakim jest starzenie się populacji. Z powodu tego zjawiska wdrażane są nowe polityki, podczas kształtowa­nia których uwzględniane są dodatkowe czynniki, nie tylko demograficzne, ale również kulturowe. Ich celem jest przede wszystkim większa aktywizacja osób w wieku produk­cyjnym. Coraz więcej osób pobiera świadczenia społeczne, które finansowane są z repartycyjnej części składek odprowadzanych przez pracowników, a liczba osób akty­wnych zawodowo maleje. Spowodowane jest to nie tylko przechodzeniem na emeryturę osób z pokolenia baby boomers, ale także stopniowym spadkiem liczby urodzeń, co w perspektywie długoterminowej wpłynie na rynek pracy przez mniejszą liczbę osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo w wielu państwach na świecie opóźnia się reformy mające na celu m.in. podwyższenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji osób starszych (powyżej 50 roku życia) na rynku pracy w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa i Łotwa). Autor zweryfikował hipotezę, że motywacja do wydłużenia aktywności zawodowej zależy od uwarunkowań sys­temu emerytalnego, tj. możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę i premii za dłuższy staż pracy. W artykule zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz miary statystyki opisowej. Wykorzystano także analizę komparatywną. Źródłem danych empirycznych są urzędy statystyczne poszczególnych państw, a także Eurostat i OECD.

Polityka Społeczna - cały wykaz