• Najem mieszkań na warunkach socjalnych w kontekście zmian modelu polityki mieszkaniowej w Polsce (1-7)
  Przedmiotem artykułu jest najem mieszkań jako instrument pomocy mieszkaniowej dla gospodarstw o niskich i bardzo niskich dochodach w Polsce. Udzielanie pomocy w ramach dwu stosowanych obecnie form najmu jest zadaniem własnym gmin. Obecnie w Polsce wprowadzane są zmiany prawa, dające gminom możliwość większej elasty­czności w tworzeniu zasobów mieszkaniowych i w gospodarowaniu nimi. Celem artykułu jest odpowiedź na dwa pytania: jakie skutki i potencjał możliwości niosą ze sobą wspomniane zmiany w zakresie realizacji zadania demarginalizacji mieszkaniowej gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach oraz czy aktualna polityka mieszkaniowa prowadzi do zmiany jej modelu? Narodowy Program Mieszkaniowy, zaw­ierający słuszne cele i rozwiązania, dotąd nie przynosi wymiernych efektów w postaci zwiększenia skali tworzenia mieszkań społecznych ani poprawy w udzielaniu pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich i bardzo niskich dochodach. Mamy ciągle do czynienia raczej z inercją starej polityki pomocy mieszkaniowej, która zresztą przynosi dobre rezultaty, ale w sektorze rynkowym. Nowe programy, nabierające w ostatnich miesiącach przyspieszenia, niosą ze sobą znaczny potencjał korzystnych zmian dla niezamożnych grup ludności. Analiza kierunku tych zmian prowadzi do wniosku, że model polskiej polityki pomocy mieszkaniowej zmienia się ku większej selekty­wności pomocy i ograniczenia jej do ludności niezamożnej.
 • Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla publicznych służb zatrudnienia w Polsce (8-13)
  Celem artykułu jest analiza potencjału urzędów pracy i ich inicjatyw podejmowanych w warunkach zmniejszania się dostępnych zasobów pracy na regionalnym rynku pracy na podstawie studium przypadku woj. pomorskiego. Obecne uwarunkowania formalno-instytucjonalne urzędów pracy działających w zdecentralizowanej strukturze samorzą­dowej stwarzają zarówno liczne szanse, jak i istotne ograniczenia dla adekwatnego i konsekwentnego dostosowywania oferty usług w powiązaniu ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi i rynkowymi. Artykuł jest głosem w dyskusji nad pożądanym kierunkiem zmian, który powinny przyjąć publiczne służby zatrudnienia w najbliższej przyszłości.
 • Minimum socjalne w I kwartale 2019 r. (13-15)
  Od 2019 r. okresowe szacunki minimum socjalnego szacowane będą nie w ostatnich miesiącach danego kwartału, ale w kwartałach. Artykuł prezentuje szacunki minimum socjalnego w pierwszym kwartale 2019 r. W okresie tym, w warunkach stagnacji cen, wartości minimum socjalnego wzrosły od 1,3% do 1,4%. Głównym czynnikiem wzrostu wartości koszyków była wyższa wycena żywności.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych w poznaniu poprzez zorganizowane formy rekreacji (15-20)
  Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą takich obszarów, jak: aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, społeczna, kulturalna czy prozdrowotna. Podkreśla się, że proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w więk­szym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast. Wskazuje to na potencjalnie większe zapotrzebowanie na różne formy wsparcia dla najstarszych mieszkańców miast. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia poznańskiego pro­gramu profilaktycznego Trener Senioralny AWF w kontekście przeciwdziałania wyk­luczeniu społecznemu, podejmowania inicjatyw w wymiarze międzygeneracyjnym oraz poprawy zdrowia osób starszych przez zorganizowaną aktywność fizyczną. Zagadnie­nie to realizowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz metody badania jakościowego wykonanego za pomocą techniki grupowych wywiadów zogniskowanych. Główne motywacje seniorów do udziału w programie związane są z poprawą potencjału zdrowia oraz możliwością bezpłatnego uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Na podstawie opinii uczestników i trenerów wyłania się obraz bardzo pozytywnego wpływu programu zarówno na zdrowie, jak i na funkcjonowanie społeczne najstarszych mieszkańców Poznania.
 • Zakres współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym (21-26)
  W dobie współczesnych przeobrażeń życia społecznego coraz częściej wzrasta zain­teresowanie problematyką pomocy oraz wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie w ich środowisku zamieszkania. Osobami profesjonalnie zajmującymi się wsparciem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych są asystent rodziny i pracownik soc­jalny. Proponowany przez nich model wzajemnych działań skierowanych do rodzin będzie sprzyjał ich poprawie funkcjonowania oraz osiągnięciu powszechnie rozumianego dobrostanu. Nie ulega zatem wątpliwości, że obszar oddziaływań pracownika socjal­nego i asystenta powinien być zarówno spójny, jak i elastyczny, by problemy społeczne, osobliwości klientów oraz specyfika indywidualnych zadań, przed jakimi stoją te pro­fesje, wpisywały się w proces profesjonalnego wsparcia współczesnych rodzin. Dlatego też zarówno asystent rodziny, jak i pracownik socjalny powinni podejmować spójne strategie radzenia sobie w pracy oraz poszukiwać możliwości interdyscyplinarnego współdziałania w następujących obszarach: 1) edukacja oraz doskonalenie zawodowe; 2) metodyczne działanie w aspekcie realizacji diagnozy i wykorzystanie wspólnych narzędzi pracy, tj. projektów socjalnych; 3) wartości i cech osób profesjonalnie pomagają­cych, warunkujących jakość świadczonego wsparcia.
 • Analiza czasu pracy w krajach Europy Zachodnej (26-31)
  Artykuł porusza problematykę faktycznego czasu pracy w Europie Zachodniej uchodzącej za region, w którym pracuje się stosunkowo mało. Chociaż średni czas pracy w tej części świata jest krótki na tle innych krajów OECD, to przyczyną tego zjawiska w dużej mierze jest polaryzacja rozkładu czasu pracy i związany z nią wysoki odsetek osób pracujących w krótkich godzinach i długich godzinach. Rozkłady czasu pracy różnią się w zależności od płci i analizowanego kraju. O ile w przypadku krótkich godzin duże znaczenie ma możliwość połączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, co przekłada się na nadreprezentację kobiet w tej grupie pracujących, tak determinanty pracy w długich godzinach dla obu płci pozostają różne lub oddziałują w przeciwnych kierunkach.

Polityka Społeczna - cały wykaz