• Współczesny fenomen globalnego rynku pracy – platforma zatrudnienia (1-7)
  Świadczenie usług polegających na wykonywaniu pracy w ramach platform zatrudnienia jest jednym z najbardziej rozwijających się zjawisk na globalnym rynku pracy. Status prawny zatrudnionych nie jest prawnie uregulowany. Jest to związane m.in. z tym, że część zatrudnionych rozpoczęła wykonywanie usług w ramach realizacji idei „ekonomii współdzielenia dóbr”. Uczestnicy obrotu prawnego odbywającego się z udziałem plat­form są w większości przypadków uznawani za samozatrudnionych. Nie korzystają więc z żadnych uprawnień pracowniczych i socjalnych. Państwa członkowskie Unii Europe­jskiej, z nielicznymi wyjątkami, nie podejmują działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej osób zatrudnionych w ramach platform. Deklaracja podjęta w 2016 r. z inicjatywy central związkowych zmierza do uznania za pracowników tych zatrudnionych, którzy wykonują w ramach platformy pracę podporządkowaną.
 • Ewaluacja inwestycyjnych programów polityki społecznej na przykładzie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (8-14)
  Celem artykułu jest analiza znaczenia ewaluacji inwestycyjnych programów społecznych dla oceny skuteczności i efektywności jego implementacji, na przykładzie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. W pierwszej części opisane zostały podstawy teoretyczne i modelowe ewaluacji. Dalej zaprezentowany został inwestycyjny charakter programu ASOS oraz krytyczna analiza przeprowadzonych ewaluacji w ujęciu modelowym od początku jego implementacji, czyli od 2012 r. Następ­nie wskazano warunki prowadzenia wiarygodnych badań ewaluacyjnych inwestycyjnych programów społecznych, które związane są z implementowaniem zróżnicowanych rodzajów ewaluacji w procesie badawczym, m.in. oceny potrzeb grupy docelowej pro­gramu, procesu implementacji interwencji i wpływu analizowanego programu nie tylko na bezpośrednich jego beneficjentów, ale także na szeroko rozumiane otoczenie społeczne oraz oceny ekonomicznych skutków realizacji programu. Autorki rekomendują imple­mentację metod ilościowych i jakościowych, a także prowadzenie badań ewaluacyjnych rezultatów programów inwestycyjnych w długookresowej perspektywie czasowej. Artykuł, obok krytycznej analizy literatury przedmiotu dotyczącej ewaluacji polityk pub­licznych, prezentuje wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe finansowanego z programu Hory­zont 2020.
 • Przedsiębiorczość jako czynnik sprzyjający udanemu wejściu na rynek pracy. Przykład studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (15-20)
  Artykuł poświęcono zagadnieniu przedsiębiorczości studentów Uniwersytetu Rzes­zowskiego i jej wpływu na ich lepszy start na rynku pracy. Celem tekstu jest ukazanie opinii studentów na temat przedsiębiorczości i możliwości jej wykorzystania na rynku pracy, również w zakresie zakładania działalności gospodarczej. W artykule zas­tosowano następujące metody badawcze: metodę desk research oraz metodę sondażu diagnostycznego. W opinii respondentów (studentów UR) kształtowanie przedsiębiorc­zości w trakcie studiów ma istotny wpływ zarówno na ich rozwój osobisty, jak i lepszy start w karierze zawodowej. Analiza wyników badań wskazała na potrzebę angażowania się studentów w dodatkowe formy aktywności w celu budowania postaw przedsiębior­czych oraz większego edukowania młodych w zakresie oferowanych im możliwości rozwoju.
 • Socjologiczny wgląd w służbę kobiet w polskiej policji (20-28)
  Policja jest największą instytucją bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Mimo nomi­nalnej równości, udział kobiet w gronie funkcjonariuszy jest niższy niż mężczyzn, a zróżnicowanie ze względu na płeć jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku pierwszo­planowych stanowisk kierowniczych. Sama obecność kobiet w policji, posiadanie określonych statusów i wypełnianie przez nie rozmaitych ról zawodowych są istotne z per­spektywy aktywizacji zawodowej kobiet, zapewnienia policji zasobów kadrowych, równouprawnienia i równego statusu obu płci. Punkt wyjścia artykułu stanowi przybliżenie policji jako instytucji bezpieczeństwa „zatrudniającej” kadry dla wypełniania określonych funkcji, oferującej w zamian za służbę określone materialne i niematerialne ekwiwalenty. Na bazie rozwiązań normatywnych oraz istniejących danych wtórnych podjęto próbę wskazania czynników, które mogą okazać się korzystne przy wyborze policyjnej ścieżki kariery zawodowej przez kobiety, jak i odniesienie się do rozmaitych dysfunkcji, które niesie za sobą praca-służba w mundurze.
 • Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej (29-34)
  W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań empirycznych dotyczących prob­lematyki pokoleniowego zróżnicowania osób bezrobotnych. Analizowano, w jakim zakre­sie wiek pozostających bez pracy wpływa na aktywność przy poszukiwaniu pracy oraz na chęć uczestnictwa w różnych działaniach aktywizujących oferowanych przez pub­liczne służby zatrudnienia. Dzięki uwzględnieniu zasady reprezentatywności for­mułowane wnioski z badań można ekstrapolować na szerszą populację bezrobotnych. Analiza zgromadzonego materiału badawczego jednoznacznie wykazała, że im starszy wiek bezrobotnych, tym mniejszy poziom aktywności w poszukiwaniu pracy oraz w zakresie chęci uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. W artykule ukazano także oczekiwania osób bezro­botnych wobec pracodawców w zakresie płacy i warunków pracy, również uwzględniając pokoleniowe zróżnicowanie respondentów. Znajomość tych oczekiwań oraz ich uwzględ­nianie w polityce aktywizacji zasobów ludzkich powinno wpłynąć na wzrost wskaźników aktywności zawodowej.
 • Minimum socjalne we wrześniu i grudniu 2018 r. (35-37)
  Artykuł prezentuje szacunki minimum socjalnego dla warunków z września i grudnia 2018 r. na tle podstawowych czynników zewnętrznych. We wrześniu, porównaniu z poprzednim badaniem z czerwca, w warunkach stagnacji cen, wartości minimum socjal­nego obniżyły się: w rodzinie z 2 dzieci o 1,6%, a w gospodarstwie 1-osobowym o 1,2%. W badaniu z grudnia 2018 r., przy niskiej inflacji, wartości koszyków także rosły skrom­nie: od +0,3% w rodzinie z dzieckiem młodszym do +0,8% w gospodarstwach 2-osobowych bez dzieci. Głównym czynnikiem zmian wartości koszyków były sezonowe zmiany cen żywności.
 • Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2018 r. szacunki na podstawie średniorocznych notowań cen (37-39)
  Artykuł prezentuje szacunki minimum egzystencji i minimum socjalnego na podstawie cen średniorocznych w 2018 r. Minimum egzystencji wyznacza modelowy sposób zaspokojenia potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia. Z kolei minimum socjalne przedstawia modelowe koszty utrzymania gospodarstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roztacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku.

Polityka Społeczna - cały wykaz