NormaBHP.pl 2015/04


 • Temat Numeru - Wypadki przy pracy - jak eliminować błędy ludzkie
  Umiejętne odkrycie przyczyny błędu ludzkiego przy pracy jest kluczowe. Pozwala odkryć pierwotną przyczynę zdarzenia i na tej podstawie trafnie dobrać działania profilaktyczne, które uniemożliwią jego powtórne wystąpienie.
 • Kiedy stres w pracy może być zewnętrzną przyczyną zdarzenia
  Nie można uznać, że stres, którego doświadcza pracownik, wynikający z miejsca zatrudnienia i charakteru pracy (obsługa klientów w biurze podróży), ma charakter niecodzienny, znaczący i na tyle intensywny być uznany za zewnętrzną przyczynę zdarzenia - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 28 października 2014 r.
 • Jak ograniczyć koszty wykonywania oceny ryzyka zawodowego w firmie
  Pracodawca wyznacza zespół ekspertów, którym zleca określone czynności oceny ryzyka zawodowego. W mniejszych zakładach pracy przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego powierza się najczęściej ekspertom zewnętrznym ze względu na brak własnych wykwalifikowanych specjalistów.
 • Narażenie na hałas to ryzyko uszkodzenia słuchu
  Wiele uwagi poświęca się hałasowi w miejscu pracy, ale jego destrukcyjne działanie na słuch mogą mieć również wybuchające fajerwerki, koncerty, czy praca z elektronarzędziami.
 • Działanie pracodawcy a wpływ na powstanie wypadku przy pracy
  Celem protokołu powypadkowego nie jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego między określonym zawinionym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy a powstaniem wypadku przy pracy. Klasyfikacja zdarzenia jako wypadku przy pracy nie jest uzależniona od wykazania takiego związku - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 5 lutego 2014 r.
 • CIECH Sarzyna: bhp odgrywa szczególną rolę
  W CIECH Sarzyna 15 lat temu został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zatrudnionych zgodny z wymaganiami normy PN-N-18001:1999. Obecnie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i Polską Normą 18001:2004 oraz kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli.
 • Nestle Polska: liderzy mogą dawać przykład innym pracownikom
  Dzięki pracownikom, ich zaangażowaniu, wyobraźni i wiedzy firma Nestle Polska buduje przewagę konkurencyjną. Bezpieczeństwo pracowników nie podlega negocjacjom. Zapewniamy przyjazne i bezpieczne miejsca pracy dla ponad pięciu tysięcy osób we wszystkich oddziałach Nestle w Polsce.
 • Jak oceniać ryzyko zawodowe pielęgniarki anestezjologicznej
  Oceniając ryzyko zawodowe pielęgniarki anestezjologicznej obecnej przy zabiegach operacyjnych należy w pierwszej kolejności ustalić i opisać czynności związane z przygotowaniem sali do zabiegu, obsługą aparatury, zabiegi związane bezpośrednio z pacjentem oraz po zakończeniu zabiegu.
 • Jak często kontrolować instalację piorunochronną
  Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę budynku kontroli okresowej co najmniej raz w roku.
 • Jak kształtować bezpieczne zachowania pracowników
  Z roku na rok wzrasta liczba wypadków przy pracy. Na postawie informacji ze statystycznych kart wypadków jedną z przyczyn praktycznie każdego wypadku przy pracy było jedno lub więcej nieprawidłowych zachowań ze strony pracownika.
 • Jak udzielić pierwszej pomocy przy wstrząsie uczuleniowym
  Chcąc udzielić pomocy osobie, u której wystąpił wstrząs uczuleniowy, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe lub jak najszybciej odwieźć ratowanego do szpitala w przypadku silnej reakcji uczuleniowej, ustalić bezpośrednią przyczynę uczulenia (alergii), a następnie usunąć przyczynę uczulenia (alergii).
 • Jak przygotować stanowisko pracy z laptopem
  Organizując stanowisko pracy, przy którym pracownik będzie korzystał wyłącznie z laptopa, trzeba pamiętać o wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które zostały szczegółowo określone w przepisach.
 • Gdzie umieścić ładownie akumulatorów
  Nie jest dopuszczalne usytuowanie ładowni akumulatorów tradycyjnych bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym. Wyjątek to ładowanie akumulatorów bezobsługowych. Można je ładować w wygrodzonym, oznakowanym miejscu w hali magazynowej, przestrzegając ogólnych warunków bhp, w tym zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
 • Jak składować materiały na regałach
  Przy składowaniu materiałów w zakładzie pracy należy m.in. określić miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania, a także zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (np. regałów).
 • Wypadek podczas przenoszenia monitora w celach prywatnych
  Jeżeli nie ma związku przyczynowego zdarzenia z pracą, a nawet jeżeli jest luźny - nie można uznać danego zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej - bowiem nie są spełnione wszystkie cztery znamiona definicji.
 • Najważniejsza jest dobra organizacja pracy
  Rozmowa z Maciejem Łosiem, współwłaścicielem marki "Pierogarnia Piaski" z Piask.
 • Jak kwalifikować wypadek pracownika w drodze na badania okresowe
  Pracodawcy często mają wątpliwości, jak zakwalifikować wypadek, któremu uległ pracownik w drodze na okresowe badania lekarskie, zwłaszcza jeśli udaje się na nie przed rozpoczęciem pracy.
 • PESA Bydgoszcz SA: mniej wypadków i zagrożeń dla pracowników
  Największy polski producent pojazdów szynowych - PESA Bydgoszcz SA - łączy ponad 160-letnią tradycję i ogromne doświadczenie z nowoczesnością. W fabryce w Bydgoszczy powstają kolejne generacje elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, lokomotywy oraz tramwaje.