NormaBHP.pl 2015/03


 • Przeglądy i konserwacje maszyn
  Mimo, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i narzędzi ponosi pracodawca, służba bhp powinna włączyć się do tego zadania i na bieżąco podpowiadać, co należy poprawić, zmienić, a co dostosować do zmieniających się przepisów.
 • Kiedy ZUS musi ocenić niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
  ZUS nie może zaniechać orzekania w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, jeżeli ubezpieczony przedstawi decyzję, w której właściwy inspektor sanitarny nie stwierdzi choroby zawodowej.
 • Kiedy dochodzi do rażącego naruszenia przepisów bhp
  Rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to takie zachowanie czy działanie, które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pracownik - zdaniem Sądu Najwyższego tak należy rozumieć to pojęcie.
 • Bank Zachodni WBK SA: Pracownicy bhp instruktorami udzielania pierwszej pomocy
  Bank Zachodni WBK SA to instytucja, w której kluczową rolę odgrywają ludzie. Stąd też dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Wkładki cyfrowe gwarantem bezpieczeństwa
  Ciekawym rozwiązaniem kłopotów z pękiem kluczy i ich odpowiednim dopasowaniem do zamka, jest wkładka cyfrowa, która pozwala bezprzewodowo sterować skrzydłami drzwi. Może zostać zamontowana w budynku mieszkalnym, a także w biurach, sklepach - wszędzie tam, gdzie przebywa duża grupa ludzi.
 • Obserwacja bezpieczeństwa zachowań pracowników
  W zakładach produkcyjnych często nie zwraca się wystarczającej uwagi na zachowania niebezpieczne, które mogą mieć poważne konsekwencje. Wnikliwa obserwacja pomoże podjąć odpowiednie działania prewencyjne.
 • Zrównoważona gospodarka odpadami na placu budowy
  W budownictwie ważny jest dobór odpowiednich materiałów, ale także zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania na życie, zdrowie ludzi oraz na środowisko. Jak to osiągnąć?
 • Jak właściwie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego
  Ocena ryzyka zawodowego zostanie wykonana poprawnie tylko wtedy, kiedy pracodawca udostępni do niej wszystkie potrzebne informacje oraz zapewni zespołowi współpracę zarówno ze swej strony, jak i pracowników.
 • Jak często przeprowadzać próbną ewakuację z budynku
  Przeprowadzanie próbnej ewakuacji budynków jest obowiązkowe, natomiast terminy jej przeprowadzania są zależne od rodzaju budynku.
 • Na co zwrócić uwagą przy szkoleniu okresowym pracownika warsztatu
  Pracownik serwisu samochodowego musi mieć wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. Istotne jest więc właściwe przeszkolenie na tym stanowisku, zwłaszcza w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w serwisie samochodowym.
 • Jaką metodą oceniać ryzyka zawodowe pracowników biurowych
  Wymagania prawne nie określają, jaką metodę należy stosować w celu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego to sam pracodawca wybiera metodę, która będzie odpowiadać warunkom pracy w jego firmie.
 • Jak przygotować laboratorium chemiczne do udzielania pierwszej pomocy
  Nawet w najlepiej wyposażonej pracowni laboratoryjnej mogą zdarzyć się niebezpieczne w skutkach wypadki. Można temu w pewnym stopniu zaradzić przez przestrzeganie przepisów bhp, które powinny być umieszczone w każdej sali laboratoryjnej.
 • Jak prowadzić instruktaż stanowiskowy bhp ogrodnika
  Mimo, że wiosna jest wzmożonym okresem porządkowania terenów zielonych, praca ogrodnika jest wykonywana o różnych porach roku, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny charakteryzować się wysoką sprawnością fizyczną, dużą wytrzymałością oraz znać zasady bezpiecznego wykonywania tej pracy.
 • Jakie wymagania musi spełnić pracownik wykonujący prace na dachu
  Bez względu na zajmowane stanowisko pracownicy wykonujący czynności na dachu, polegające np. na jego okresowym przeglądzie, muszą legitymować się orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach powyżej 3 m.
 • Obowiązki pracodawcy przy organizowaniu prac na wysokości
  Z danych PIP wynika, że upadek z wysokości jest przyczyną co szóstego wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co trzeciego wypadku śmiertelnego w budownictwie, dlatego też przy organizacji i wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność.
 • Innowacyjne rękawice ochronne
  Rękawice powlekane nitrylem, wykonane ściegiem 13 i niezawierające włókna szklanego to pierwsza taka linia na świecie. Zapewniają najwyższy, piąty poziom odporności na przecięcia wg normy EN 388:2003 - branżowego standardu dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.
 • Pracownikowi należy zwrócić koszty prania odzieży roboczej
  Jeśli koszty związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podlegają wliczeniu w koszty działalności przedsiębiorstwa, nie można ustalać kwoty ekwiwalentu z pominięciem okresów niewykonywania pracy przez pracownika. kwota wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu ma charakter ryczałtu.
 • Kto jest uprawniony do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  Zarówno instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jak i jej aktualizację, opracowują specjaliści mający fachową wiedzę. To zadanie może być zlecone specjalistom zatrudnionym w zakładzie pracy oraz współpracownikom zewnętrznym.
 • Jak oznaczyć i zabezpieczyć wyjścia na dach obiektu
  To od pracodawcy zależy, czy wejścia na dach bądź do kabiny suwnicy oznaczy tylko znakami bezpieczeństwa czy zastosuje dodatkowe zabezpieczenia. Podejmując taką decyzję musi brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych.
 • Słupki odgradzające muszą być solidnie wykonane
  Słupki odgradzające wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie kontrolowanie tłumu czy dostępu do wyznaczonych miejsc jest kwestią priorytetową. A gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie mienia, nie warto oszczędzać.
 • Jakie muszą być spełnione warunki przy robotach ziemnych
  Roboty ziemne powinny być prowadzone z zachowaniem wymagań określonych przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej, zwłaszcza w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekcie organizacji robót oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Jak w interesujący sposób informować o profilaktyce wypadków
  Warto maksymalnie wykorzystać wypadek przy pracy, który się zdarzył i omówić go w przystępnej dla pracowników formie. Takie działanie wesprze budowanie kultury bezpieczeństwa.
 • Za zbyt późne zgłoszenie wypadku przy pracy można karać
  Nieuzasadniona zwłoka w zgłoszeniu zdarzenia wypadkowego uniemożliwia należyte przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu oględzin, wykonania szkicu lub fotografii tego miejsca. Dlatego tak ważne jest zdyscyplinowanie pracowników w tym zakresie.
 • Minimalizujemy ryzyko urazów
  Rozmowa z Marzeną Zych, kierownikiem ds. bhp i ppoż w Medicover sp. z o.o.
 • Rossmann: doskonalimy bezpieczeństwo pracy
  Rossmann ma w Polsce 1000 sklepów. Są one zaopatrywane z trzech centrów logistycznych, w których zatrudnionych jest 1350 osób.