• Aktualności
  • Egzekwowanie praw własności intelektualnej
  • Wszczęcie postępowania w sprawie kontroli legalności wykonanych robót budowlanych
  • Prowizja agenta
  • Przesłanki uznania postanowienia umowy za abuzywne
  • Raport powypadkowy jako informacja publiczna
  • Wznowienie postępowania administracyjnego
  • Tajemnica skarbowa a informacje o postępowaniu kontrolnym
  • Uprawnienia Komisji w sprawach karnych dotyczących molestowania małoletnich
  • Odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi
 • Artykuły
  • Czy profesjonalny pełnomocnik reprezentujący dłużnika może złożyć w jego imieniu i na jego rzecz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe?
  • Problem dopuszczalności powoływania się na interes grupy spółek w nieformalnych albo pozaustawowych holdingach faktycznych w celu wyłączenia odpowiedzialności zarządców i nadzorców spółek uczestniczących w grupie
  • Problematyka międzyczasowa skutków Brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego
  • Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za szkody górnicze
  • Sprostowanie ostatecznej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Monitor Prawniczy - cały wykaz