• Aktualności
  • Skutki niezgłoszenia zmiany spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego
  • Nadużycie prawa do informacji publicznej
  • Odpis pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Stosowanie zasady proporcjonalności przy ocenie wniosku o dofinansowanie
  • Podważenie skuteczności doręczenia
  • Egzekucja nakazu rozbiórki a postępowanie legalizacyjne
  • Przeniesienie miejsca zwykłego pobytu dziecka
  • Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeń
  • Przymusowa restrukturyzacja
 • Artykuły
  • Umorzenie postępowania administracyjnego z mocy prawa – uwagi na marginesie nowelizacji art. 156 i 158 Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Postanowienia umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela
  • Zmiana umowy  ze skutkiem ex tunc i ex nunc na przykładzie umowy o stworzenie utworu
  • Spread w klauzulach przeliczeniowych kredytu indeksowanego lub denominowanego
  • Pojęcie „wygląd opakowań jednostkowych”

Monitor Prawniczy - cały wykaz