• Aktualności
  • Skargi nadzwyczajne w sprawach kredytów frankowych
  • Sprawa o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką
  • Zwrot kosztów wynagrodzenia radcy prawnego
  • Przedawnienie roszczenia a opłata komornicza APC
  • Tryb posiedzenia niejawnego a prawo stron do sądu
  • Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej DS.
  • Uprawnienie sądu do badania abuzywności
  • Powództwo przedstawicielskie
  • Wznowienie postępowania karnego
 • Artykuły
  • Więzi rodzinne jako dobro osobiste w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i orzecznictwa sądowego
  • Zapis na sąd polubowny a postępowanie upadłościowe
  • Telemedycyna i teleporady w dobie pandemii – aspekty prawne i organizacyjne
  • Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, bez wskazania końcowego terminu naliczenia kary umownej lub jej maksymalnej wysokości
  • O karze umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Monitor Prawniczy - cały wykaz