• Aktualności
  • Niedopuszczalność wydania osoby ściganej w postępowaniu ekstradycyjnym – zwrot wydatków na obronę
  • Pełnomocnik z urzędu – żądanie pokrycia kosztów procesu na rzecz reprezentowanej strony
  • Opłaty za udzielenie pożyczki
  • Wynagrodzenie kuratora a VAT
  • Prawo do odszkodowania spadkobiercy posiadacza nieruchomości
  • Pracownik jako pełnomocnik przedsiębiorcy w postępowaniu sądowo administracyjnym
  • Abuzywna klauzula indeksacyjna
  • Brak uprawnień polskiego notariusza
  • Pochodny status uchodźcy
 • Artykuły
  • Dopuszczalność pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu cechu
  • Kryteria oceny klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej, w świetle orzecznictwa TSUE. Czy pro konsumenckie podejście do zagadnienia nieuczciwych klauzul przeliczeniowych zasługuje na krytykę?
  • Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych – wnioski de lege ferenda
  • „Niezasądzone” odsetki od należnych uczestnikowi kosztów postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
  • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (cavendi causa) jako źródła roszczenia o wyłączenie z masy upadłości
  • Konsekwencje procesowe złożenia przez stronę nieopłaconego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia

Monitor Prawniczy - cały wykaz