• Aktualności
  • Zakaz przemieszczania – stosowanie przepisów podstawowych
  • Ustalenie spadkobierców w postępowaniu administracyjnym
  • Zgłaszający szkodę w środowisku jako strona postępowania
  • Naruszenie obowiązku złożenia publicznej oferty przejęcia
  • Naruszenie prawa do chronionej nazwy pochodzenia
  • Sąd właściwy w sprawach spadkowych
 • Artykuły
  • Artykuł 446 KC jako podstawa zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną naruszeniem więzi rodzinnej spowodowanym ciężkim i trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia najbliższego członka rodziny
  • Krytyczna analiza linii orzeczniczej Sądu Najwyższego dotyczącej wykładni klauzuli antykumulacyjnej odnoszącej się do wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego
  • Upadły jako pełnomocnik syndyka do sprzedaży ruchomości stanowiących składnik masy upadłości
  • Kara umowna – akcesoryjna czy autonomiczna instytucja prawa zobowiązań
  • Skuteczność zabezpieczenia roszczenia wierzyciela w postaci zajęcia środków pieniężnych dłużnika i przekazanych na rachunek depozytowy Ministra Finansów – uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Legitymacja do zaskarżania uchwał zgromadzenia a zbycie udziałów (akcji)
  • Sprawozdanie z XIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – Global Games” (10-11.6.2021 r.) i Sesji eksperckiej NCPI „Władza, gospodarka i nauka wobec bezpieczeństwa w Internecie”

Monitor Prawniczy - cały wykaz