• Aktualności
  • Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
  • Odwołanie od uchwały KRS w sprawie przejścia sędziego w stan spoczynku
  • Uzasadnienie na formularzu w sprawie dyscyplinarnej
  • Nieobecność prokuratora na rozprawie a sprzeciw wobec dobrowolnego poddania się karze
  • Odwołanie prokuratora delegowanego na czas nieokreślony na podstawie wypowiedzenia zmieniającego
  • Sankcje wobec kredytodawcy
  • Brak jurysdykcji polskich sądów
  • Pojęcie „konsument”
 • Artykuły
  • Specyfika postępowania cywilnego w przedmiocie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (szkody antymonopolowej)
  • Samodzielność jurysdykcyjna prokuratora w stadium przedjurysdykcyjnym procesu karnego
  • Koszty postępowania rozwodowego (przed sądem I instancji) rodziców małoletniego dziecka
  • Pominięcie przepisów o postępowaniu uproszczonym a sprawniejsze rozwiązanie sporu – próba oceny możliwości zastosowania art. 505 § 3 KPC
  • Zakres zaskarżenia wyroku wydanego na skutek wniesienia pozwu zawierającego żądanie główne i ewentualne

Monitor Prawniczy - cały wykaz