• Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – kwiecień 2019 r. (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Zmiany w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników (3)
  W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.
 • Stwierdzenie u nauczyciela akademickiego choroby zawodowej narządu głosu (4)
  W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie u nauczyciela akademickiego choroby zawodowej narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat? Czy do oceny pracy nauczyciela akademickiego w warunkach narażenia na nadmierny wysiłek głosowy powinny znaleźć zastosowanie normy czasu pracy przewidziane dla nauczycieli w szkolnictwie powszechnym? Jaki wpływ na stwierdzenie choroby zawodowej mają fakt palenia papierosów oraz zaawansowany wiek?
 • Stwardnienie rozsiane – konkretne działania (10)
  Stwardnienie rozsiane jest to choroba autoimmunologiczna. Zaliczana jest ona do chorób nieuleczalnych. Stwardnienie rozsiane jest chorobą centralnego układu nerwowego. Diagnoza pojawia się najczęściej u osób w wieku 20-40 lat. Przykre objawy tej choroby to skurcze lub sztywność mięśni, a także problemy z utrzymaniem równowagi. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że system odpornościowy organizmu atakuje zdrowe komórki w tym przypadku mózg oraz rdzeń kręgowy.
 • Bakteria i promieniowce czynnikami zagrożenia zdrowia pracowników różnych grup zawodowych (12)
  Leptospiry, czyli krętki wywołujące leptospirozy, są śrubowatymi, tlenowymi bakteriami, zaliczanymi obecnie do jednego gatunku typowego, który obejmuje około 200 serotypów.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz