• Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy luty 2018 r. (1)
  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne - informacje uzupełniające (2)
  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2018  r. (poz. 331) został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne z uwzględnieniem późniejszych zmian
 • Stwierdzenie choroby zawodowej przy występowaniu u pracownika licznych pozazawodowych czynników ryzyka (4)
  Czy w razie ustalenia przez właściwego lekarza, że rodzaj rozpoznanej u pracownika choroby mieści się w wykazie, a pracownik świadczył pracę w warunkach narażenia zawodowego, które w świetle dostępnej wiedzy medycznej mogą tę chorobę wywoływać, lekarz i organy inspekcji sanitarnej obowiązane są uznać takie schorzenie za chorobę zawodową? Kiedy możliwe jest obalenie powyższego domniemania?
 • Projekt zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (7)
  W styczniu 2018 r. Ministerstwo Zdrowia wystąpiło z projektem kolejnych zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Jak zaznaczono, jest to wynikiem konieczności dokonania zmian w treści aktualnego rozporządzenia, wynikających z implementacji dyrektywy Komisji UE 2016/1106 zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.
 • Jakie zagrożenia zdrowotne dla świata stanowi obecnie gruźlica oporna na leki (10)
  W Narodowych Programach walki z gruźlicą priorytetowe znaczenie przypisuje się badaniom dotyczącym badania częstości występowania gruźlicy lekoopornej. Czy gruźlica oporna na leki wymaga oddzielnego omówienia? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, a przyczyny, dla których specjalną uwagę poświęca się jej wynikają z przesłanek zdrowotnych, epidemiologicznych i ekonomicznych.