• W Sejmie RP: Projekt budżetu na Radzie Ochrony Pracy. Poselskie poparcie dla projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (3)
  Rada Ochrony Pracy na powiedzeniu 26 października 2021 r. w formie wideokonferencji zapoznała się z projektem budżetu państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Konferencja jubileuszowa PFRON
  • O bezpieczeństwie w budownictwie
  • Rola profesjonalistów w bhp
 • W Sejmie RP: Posłowie przyjęli informację o działaniach Państwowej Inspekcji Pracy w pandemii (6)
  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 października 2021 r. przyjęła informację Głównego Inspektora Pracy w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych wspierających walkę z epidemią COVID-19, podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • W Sopocie dyskutowano o digitalizacji usług publicznych (7)
  W trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei 21 października 2021 r. w Sopocie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Głównego Inspektora Pracy, poświęcona zagadnieniu digitalizacji usług publicznych.
 • Żeby dwoje chciało naraz. Rozwiązanie umowy o pracę na moc porozumienia stron – aspekty praktyczne z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego (część 1) (8)
  Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron stanowi umowę zawartą przez pracodawcę i pracownika, z czym wiąże się szereg konsekwencji prawnych.
 • Między dyrektywą a ustawą. Wypowiedzenia zmieniające w kontekście zwolnień grupowych (część 2) (13)
  Z orzeczeń przytoczonych w pierwszej części artykułu wynika, że w literaturze prawniczej dotychczas przeważał pogląd, iż nie każda zmiana warunków zatrudnienia powoduje uruchomienie procedury zwolnień grupowych, a jej stosowanie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy można było się spodziewać, że pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków jako noszących znamiona szykany lub niemożliwych przez niego do zaakceptowania. Ten artykuł ma na celu przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy już sam zamiar pracodawcy wręczenia wypowiedzeń warunków pracy i/lub płacy większej grupie pracowników na podstawie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy może i powinien uruchomić procedurę zwolnień grupowych.
 • Na AGRO SHOW w Bednarach. Fotoreportaż (18)
 • Lektura obowiązkowa. Wymagania zasadnicze dla maszyn. Wytyczne z przewodnika dotyczącego stosowania dyrektywy 2006/42/WE, rok 2017 (20)
  Nie ma już chyba inspektora pracy, który nie przeczytałby przewodnika do dyrektywy 2006/42/WE (zwanej dyrektywą maszynową) lub nie wiedziałby, że taki przewodnik istnieje.
 • Targi Techniki Rolniczej w Kielcach (23)
  W Centrum Targowym w Kielcach odbyły się w dniach 8-10 października 2021 r. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.
 • Przerwa w pracy na wagę życia (24)
  Nie prowadź bez przerwy – to hasło zaplanowanej na cztery lata kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, zapoczątkowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w 2018 r. Kampania ma na celu zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy bądź wynikających ze złego stanu psychofizycznego kierowców. Jest ona adresowana do pracodawców/przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym, a także kierowców zawodowych, w tym pracowników oraz osób samozatrudnionych w tym sektorze.
 • Dzień otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w Koralówce (26)
  Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nie tylko nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, lecz także wszelkie działania prewencyjne mające na celu zapobieganie naruszaniu norm prawnych.
 • Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (28)
 • Pan Edward już nie napisze… Wspomnienie o Edwardzie Kołodziejczyku (30)
 • Rutyna, czyli działanie na skróty. Nieostrożność pracowników i lekceważenie zasad bezpieczeństwa przy ścince drzew (31)
  Zespół powypadkowy stwierdził, że wyłączną przyczyną wypadku było rażące niedbalstwo pilarza oraz że – biorąc pod uwagę wiek, doświadczenie życiowe i zawodowe, posiadane kwalifikacje i uprawnienia, przygotowanie zawodowe, a także ogólny poziom intelektualny pracownika – poszkodowany był w stanie przewidzieć wypadkowe skutki nieprzestrzegania przepisów bezpiecznej pracy.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz