• W Sejmie RP: Jednogłośne poparcie Rady Ochrony Pracy dla działalności inspekcji. O pozyskiwaniu kadr dla Państwowej Inspekcji Pracy (3)
  Koncepcjom rozwiązań w zakresie naboru specjalistów na stanowiska inspektorów pracy poświęcone było spotkanie Głównego Inspektora Pracy z członkami Rady Ochrony Pracy, zorganizowane z inicjatywy szefowej PIP 23 sierpnia 2021 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Pracownicy sezonowi w kampanii ELA
  • Spotkanie z wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych
  • Inspektorzy pracy zyskają czas na regenerację sił
  • Konferencja o niebezpiecznych substancjach chemicznych
  • Dla powracających na rynek pracy
 • W poszukiwaniu porozumienia. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w prawie pracy (6)
  Jest instytucją pojednawczą, której celem jest rozwiązanie zaistniałego konfliktu bądź sporu w sposób polubowny, daje również szansę stronom na kontynuowanie współpracy w przyszłości. Mediacja w sprawach pracowniczych nie rozwiązuje wszystkich sporów, jednak ma niewątpliwe zalety społeczne oraz finansowe.
 • Pod parasolem RODO. Praca zdalna pracowników Państwowej Inspekcji Pracy a ochrona danych osobowych (10)
  W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 podmioty sfery publicznej i prywatnej musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, dotyczącymi m.in. organizacji pracy, w tym z możliwością wykonywania pracy zdalnej. Problemy te nie ominęły również Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualne stały się więc pytania: jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych, i jakie obowiązki ciążą nie tylko na administratorze, ale również (a może przede wszystkim) na pracownikach PIP, w tym inspektorach pracy, którzy przetwarzają dane osobowe?
 • Anatomia rekordu. Bhp na budowie jednego z najwyższych wieżowców w Europie (14)
  Tak wysokiego budynku jak Varso Tower jeszcze w Polsce nie budowano. Nic dziwnego, że stał się wielkim wyzwaniem nie tylko pod względem rozwiązań architektonicznych, technologii budowy i logistyki, ale także bezpieczeństwa wykonawców.
 • Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia (18)
 • Lubię robić rzeczy pożyteczne. Rozmowa z Agnieszką Kraszewską-Gądziątkowską, nadinspektorem pracy w Okręgowym inspektoracie Pracy w Gdańsku (20)
 • Wzór na bezpieczeństwo. Techniczne środki redukcji ryzyka związanego z użytkowaniem pras mechanicznych (22)
  Możliwość zetknięcia się operatorów pras i innych osób z ruchomymi elementami strefy narzędziowej stwarza zagrożenie amputacją urazową, głównie kończyn górnych. Na niej skoncentrowane są stosowane w prasach mechanicznych techniczne środki ograniczające ryzyko.
 • Budowa mostu w Kurowie pod nadzorem (26)
 • Uwaga! Ciągniki na drodze (27)
  Dbając o bezpieczeństwo rolników oraz innych użytkowników dróg, poznański Okręgowy Inspektorat Pracy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Oddział Wojewódzki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzili wspólne kontrole związane z poprawą stanu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń rolniczych poruszających się po drogach publicznych.
 • Długa lista obowiązków. Uprawnienia okręgowego inspektora pracy w latach 1919-1939 (28)
 • Światełko w lesie. Tragiczne skutki lekceważenia zagrożeń w trakcie pozyskiwania drewna (33)
  Nieodpowiedzialne zachowania pilarzy zajmujących się pozyskiwaniem drewna w lesie stają się jedną z istotnych przyczyn wypadków przy pracy. W trakcie badania ich okoliczności coraz częściej narzuca się pytanie: „Co doprowadziło do takich zachowań u doświadczonych operatorów pilarek?”. Wydaje się, że znalezienie właściwej odpowiedzi na to pytanie to jedno z wyzwań, jakie należy podjąć w ramach kontroli tego typu prac.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz