Inspektor Pracy 2021/06-07

 • W Sejmie: Posłowie pozytywnie o wykonaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Debata o instytucjach dialogu społecznego
  • Seminarium o bezpieczeństwie w transporcie pionowym
  • Na konferencji o pracowniczych planach kapitałowych
 • Ciężar dowodu. Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę (8)
  Z uwagi na szczególne stosunki prawne, jakimi są stosunki pracy, w orzecznictwie zostały wypracowane wyjątkowe zasady dotyczące stosowania przepisów o wadach oświadczenia woli.
 • Na straży przyszłej emerytury. Pracownicze plany kapitałowe – zadania Państwowej Inspekcji Pracy (12)
  Pracownicze plany kapitałowe (zwane PPK) powstały w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego co najmniej 60 roku życia. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
 • Dla zabezpieczenia przyszłych korzyści. Umowa przedwstępna w stosunkach zatrudnienia (część 1)
  Artykuł stanowi próbę przedstawienia instytucji umowy przedwstępnej jako umowy zabezpieczenia praw do zawarcia umowy o pracę (umowy przyrzeczonej) z przyszłym pracodawcą, jak również zawarcia umów cywilnoprawnych w zakresie świadczenia pracy.
 • Chrońmy zdrowie podczas upałów! (24)
  Z uwagi na występujące upały pracodawcy powinni pamiętać o respektowaniu prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o podjęciu niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.
 • Zacieśnienie współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (25)
  Główny Inspektor Pracy, 10 czerwca 2021 r. wzięła udział w otwarciu wystawy pokonkursowej oraz wręczeniu nagród laureatom XXX edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 • Na otwarciu wystawy plakatu (26)
 • Środek do celu. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (część 1) (29)
  Nie chodzi wyłącznie o formalne sprawdzenie, czy został sporządzony dokument o nazwie „Ocena ryzyka zawodowego”, nawet nie o sprawdzenie, czy zawiera on elementy określone w § 39a ogólnych przepisów bhp, lecz o sprawdzenie, czy wypełnia on cele przed nim postawione, th. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Odlewnie niskiego ryzyka. Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metalu w świetle kontroli inspektorów pracy (32)
  Wzrost świadomości pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp oraz wymiana parku maszynowego na nowoczesny to główne przyczyny spadku liczby wypadków przy pracy w branży odlewniczej.
 • Prewencja wypadkowa XXI wieku. Aktywizowanie uczestników pracy do udziału w procesie poprawy bezpieczeństwa pracy (37)
  Cierpienie poszkodowanych i ich rodzin to nie jedyne skutki wypadków. Znaczna część kosztów wypadków przy pracy obciąża bowiem także pracodawców. Dla przedsiębiorstw wypadek skutkuje między innymi: zwiększoną absencją chorobową, wypłatą odszkodowań, niższą wydajnością i jakością wykonywanej pracy, a pośrednio jest przyczyną zaburzeń toku produkcji oraz wpływa niekorzystnie na wizerunek firmy. W związku z tym za prewencją wypadkową przemawiają do pracodawców nie tylko kwestie moralne oraz przepisy prawa pracy, ale również rachunek finansowy.
 • Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy (42)
 • Warto uczyć młodzież prawa pracy (44)
  Rozmowa z Anetą Nartowicz, nauczycielką z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, której uczniowie od wielu lat zdobywają laury w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.
 • Finał konkursu dla uczniów. O prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii powstań śląskich (45)
 • Bezpiecznie na wsi oczami dzieci (46)
 • Apel Głównego Inspektora Pracy do rolników (47)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz