• W Sejmie RP: Jarosław Leśniewski zastępcą Głównego Inspektora Pracy. Pozytywnie o budżecie i kandydacie (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Nagrody Głównego Inspektora Pracy (5)
 • Konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej (6)
  Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy od ponad 25 lat. Tegoroczna XXVII edycja, została objęta honorowym patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.
 • Laureaci i wyróżnieni w konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy (11)
 • Wspomnienie: Robert Parkita (13)
 • Zezwalać czy odmawiać? Pozycja i uprawnienia związku zawodowego w trakcie kontroli inspektora pracy (14)
  Zasady współpracy w zakresie ochrony pracy normuje porozumienie zawarte pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a centralami związków zawodowych. W dokumencie określono ogólne ramy współpracy, m.in. w dziedzinie prewencji, działalności informacyjno-promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej czy udzielania pomocy merytorycznej, natomiast nie wskazano związku zawodowego jako organu uprawnionego do udziału w kontroli inspektora pracy na prawach strony.
 • PRACA + NATURA – TECHNOLOGIA. O!ZINAKI PRACY 2020: Konkurs fotograficzno-filmowy CIOP-PIB (18)
 • Tata na macierzyńskim. Kiedy urlop macierzyński może przysługiwać ojcu dziecka? (20)
  Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobietom – pracownicom po urodzeniu dziecka. Regulacja ta ma na celu umożliwienie pracującej matce dziecka powrót do pełni sił po ciąży i porodzie oraz zapewnienie dziecku opieki matki w czasie pierwszych tygodni jego życia. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy, na zasadzie wyjątku, urlop macierzyński będzie przysługiwał ojcu dziecka.
 • Wzorowa budowa. Dobre praktyki zapobiegania wypadkom (25)
  Przemysł budowlany zaliczany jest do rodzajów działalności, z którymi związane jest wyjątkowo wysokie ryzyko zawodowe. Celem niniejszego artykułu jest rozpowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk planowania bezpieczeństwa pracy na budowie.
 • Recepta na zdrowie. Kampania społeczna CIOP-PIB (28)
  Badania CIOP-PIB przeprowadzone wiosną 2020 r. wskazywały, że w związku z sytuacją epidemiczną wiele osób ograniczyło i tak niewystarczającą aktywność fizyczną. Stąd też Instytut, realizując tegoroczną kampanię społeczną „Aktywni w pracy”, poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących, skupił się także na zachęcaniu do różnych form aktywności fizycznej osób pracujących zdalnie.
 • Odstępstwa od oświetlenia i zagłębienia. Dwa niezależne organy podejmują decyzje w tej samej sprawie (30)
  Przepisy dotyczące odstępstw od oświetlenia i zagłębienia nie są spójne. Ich dualizm jest kłopotliwy zarówno dla organów wydających opinie czy decyzje administracyjne, jak i dla samych wnioskodawców. Pomocne w interpretacji jest orzecznictwo sądów.
 • Wybuchowe lekcje chemii. Ryzyko związane z niebezpiecznym czynnikiem chemicznym (34)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz