Inspektor Pracy 2020/01

 • W Sejmie RP (3)
  Główny Inspektor Pracy przedstawił program Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Doręczenie nakazu pełnomocnikowi pracodawcy (6)
  Skutki działania pełnomocnika, który reprezentował pracodawcę w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy, okazały się w zakresie odbioru nakazu w siedzibie OIP w Warszawie decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pełnomocnik – radca prawny – działał na podstawie pisemnego upoważnienia zarówno w postępowaniu kontrolnym, jak też administracyjnym.
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (8)
  Pracownik zawierający umowę na niepełny wymiar czasu pracy ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie zatrudniać go zgodnie z ustalonym wymiarem czasu pracy. Wykonywanie pracy w stale zwiększonym wymiarze godzin nie pozostaje bez wpływu na jego życie prywatne czy pozostałe życie zawodowe, jeżeli zatrudnienie w niepełnym wymiarze ma charakter pracy dodatkowej.
 • Praca sezonowa cudzoziemca (12)
  Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, dotyczące możliwości podejmowania pracy przez cudzoziemców. Stanowią one wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
 • Przydatne narzędzie dla kontrolujących legalność zatrudnienia cudzoziemców (16)
  Na mocy wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodano do tej ustawy art. 90c, stanowiący podstawę prawną do stworzenia centralnego rejestru zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 • Nagrodzeni przez Głównego Inspektora Pracy w 2019 roku – Pracodawcy - organizatorzy pracy bezpiecznej (18)
 • Działania prewencyjne. Na budowie drogi S7 (20)
 • Ocena narażenia zawodowego przy produkcji laminatów (24)
  By obniżyć narażenie na czynniki szkodliwe w branży tworzyw sztucznych, pracodawca powinien ocenić warunki pracy na każdym stanowisku, dokonać analizy ryzyka czynników potencjalnie szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, podjąć działania monitorujące ich stężenie oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne wartości NDS.
 • Bezpieczeństwo na zrobotyzowanych stanowiskach pracy (27)
  Roboty przemysłowe zawdzięczają swą coraz większą popularność przede wszystkim temu, iż znaczne lepiej niż ludzie radzą sobie z wykonywaniem prac ciężkich fizycznie, monotonnych, powtarzalnych, wymagających precyzji i prowadzonych w trudnych bądź wręcz niebezpiecznych warunkach. Niestety, ze względu na ich nierzadko znaczne gabaryty, masę, prędkość i duże siły działania oraz fakt, że poruszają się one w obrębie dużej przestrzeni, same w sobie mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.
 • Jestem dumny ze swoich pracowników, Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, w rozmowie z „Inspektorem Pracy” (30)
 • Galeria w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie (33)
  20 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Galerii „Pszczelna 7”, której celem jest podkreślanie społecznego wymiaru działalności urzędu oraz promowanie uzdolnionej młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
 • Na krawędzi (34)
 • Biblioteka (35)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz