Inspektor Pracy 2019/04

 • W Sejmie RP (3)
  • O urządzeniach technicznych na placach budowy
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Sejmu zajęła się problematyką bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budowy. Swoje doświadczenia kontrolne w omawianym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Badania profilaktyczne u dowolnego lekarza z uprawnieniami (7)
  Żaden z przepisów prawa pracy nie wskazuje, aby uzyskanie przez pracownika orzeczenia lekarskiego od innego lekarza niż ten, z którym pracodawca ma podpisaną umowę, nie było równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odbycia badań profilaktycznych.
 • Tragiczne skutki pracy na czarno (9)
  Na terenie przebudowy budynku Politechniki Białostockiej doszło do wypadku, któremu ulegli dwaj młodzi ludzie wykonujący prace termomodernizacyjne ścian budynku, na zlecenie jednego z podwykonawców. W wyniku przygniecenia w wykopie gruntem i betonową płytą jedna z osób poniosła śmierć, druga doznała urazów wielonarządowych.
 • Stres jako czynnik psychospołeczny w miejscu pracy (13)
  Stres to sytuacja, kiedy nie możemy sobie poradzić z wyzwaniami, jakie się pojawiają. O stresie w pracy mówimy, gdy pracownikowi stawia się zbyt duże wymagania, przy czym nie ma on kontroli nad wykonywaną przez siebie pracą i brakuje mu sieci wsparcia, czyli osób, do których może zwrócić się z pytaniem bądź problemem. Budowanie sieci jest jednym ze skuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Na targach techniki rolniczej i przemysłu drzewnego (17)
  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 15 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym otwarciu jubileuszowych 25 Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 19 Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach.
 • Fotoreportaż AGROTECH (18)
 • Osprzęt do podnoszenia w myśl dyrektywy maszynowej 2006(42/WE (20)
  Instrukcje dla osprzętu do podnoszenia mogą zostać zawarte w dokumencie handlowym, takim jak na przykład katalog, ale producent musi zagwarantować, że kopia tego dokumentu zostanie dołączona do każdego osprzętu do podnoszenia lub do każdej partii tego osprzętu.
 • Eksploatacja maszyn – zmiany w przepisach (23)
  W wyniku zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ograniczono między innymi liczbę maszyn prostych, których obsługa wymaga zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych.
 • Organ zupełnie niezależny – rozmowa z Józefem Ślósarczykiem, nadinspektorem pracy koordynującym pracę zespołu inspektorów pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu (28)
 • Wspomnienie o Mirosławie Czapskim, byłym okręgowym inspektorze pracy w Łodzi (32)
 • Biblioteka (35)
 • Przetaczanie paliwa nie zawsze jest bezpieczne (36)
  Jak niebezpieczne mogą być czynności związane z przetaczaniem paliw, pokazują dwa wypadki przy pracy, których dotyczy artykuł. Nie zawiera on typowej analizy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiej dokonuje inspektor pracy, jest jedynie próbą pokazania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przetaczanie paliwa płynnego.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz