Inspektor Pracy 2016/06


 • W Sejmie RP (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 maja 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek głównego inspektora pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Na cmentarzu parafialnym w stołecznym Ursusie 31 maja 2016 r. pożegnaliśmy Leszka zająca , zastępcę głównego inspektora pracy; Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy;  W katowickim okręgu
 • Praca tymczasowa pod lupą posłów (5)
  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 19 maja br. przyjęła informację głównego inspektora pracy o egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych na podstawie wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2013-2015.
 • Efektywność i specjalizacja (6)
  Rozmowa ze Zbigniewem Ryfką, zastępcą głównego inspektora pracy
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (cz. I)  (8)
  Spośród wszystkich zagadnień prawa pracy najbardziej dynamiczne zmiany w ostatnich latach dotyczyły uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Nowe rozwiązania, wprowadzone do Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268 i 1735), dają rodzicom dużo większą niż dotychczas możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych z obowiązkami rodzinnymi.
 • Delegowanie pracowników, szansa czy zagrożenie? (cz. II) (13)
  W związku z koniecznością implementacji do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/67/WE resort pracy przygotował projekt odrębnej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt został już skierowany do prac parlamentarnych, więc polska ma spore szanse na wdrożenie nowych przepisów w wymaganym terminie, tj. do 18 czerwca 2016 r.
 • 400 numerów... (18)
 • Problemy z pomiarem hałasu (20)
  Wśród czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy prym wiedzie hałas, mimo różnorodnych prób jego ograniczania poprzez działania techniczne i organizacyjne. Gdy środki te nie ograniczają skutecznie hałasu, pozostaje ostatecznie wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu.
 • Instytucje partnerskie za granicą (23)
  Republika Słowacka - Krajowy Inspektorat Pracy; O urzędzie, Jak to się robi na Słowacji?
 • Wyższa kultura - mniejsza wypadkowość (25)
  Wpisując się w obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze zorganizował posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
 • Siła w ludziach (27)
 • Bezcenny kapitał (31)
 • Ochroniarz wyprocesował etat (33)
  Zawiła treść umowy zlecenia nie uchroniła agencji ochrony przed przegraniem sądowego sporu o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Śmiertelny wypadek podczas montażu rozpory (36)