Inspektor Pracy 2016/03


 • Program działania inspekcji (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła rzetelny dobór priorytetów i właściwą hierarchię zadań zawartych w programie.
 • Na komisji o barierach utrudniających kontrole (4)
  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 lutego 2016 r. przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o barierach w sprawowaniu przez urząd nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz o działaniach nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych PIP w zakresie eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie.
 • Konferencja prasowa nowego szefa inspekcji (5)
  Nacisk na skuteczność, samodzielność i specjalizację inspektora pracy zapowiedział główny inspektor pracy Roman Giedrojć podczas swojej pierwszej konferencji prasowej 16 lutego 2016 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  Przekazanie kierowania urzędem; Bądź bezpieczny w gospodarstwie; Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego; Dyplomy dla mikro zakładów; Szef inspekcji ze związkowcami; Szkolenia dla rolników
 • Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami (8)
  Wcześniejsze doręczenie wypowiedzenia, przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego, jest istotnym naruszeniem procedury i powoduje, że sądy pracy orzekają o bezskuteczności wypowiedzenia lub o przywróceniu nauczyciela do pracy.
 • Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (13)
  W przypadku sporządzania pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy niezmiernie przydatne są orzeczenia sądów pokazujące kierunek, w którym zmierza praktyka. Niniejszy artykuł, w zamiarze autora, jest zwięzłą analizą bieżącej linii orzeczniczej.
 • Bezpiecznie i innowacyjnie (18)
 • Specjalistyczne maszyny leśne (20)
  Pozyskiwanie drewna należy do prac stwarzających największe obciążenie i zagrożenie zdrowia i życia osób wykonujących te prace. Na ich realizację duży wpływ mają czynniki niezależne od wykonawcy, do których należą czynniki biotyczne i abiotyczne. W najbardziej istotny sposób na pozyskiwanie drewna wpływają warunki przyrodniczo-leśne, terenowe i meteorologiczne.
 • Instytucje partnerskie PIP (26)
 • Wydawnictwa (27)
 • Plusy dodatnie, plusy ujemne (28)
  Realizowane w ostatnich latach w ramach programu wymiany inspektorów wizyty w Bułgarii, Portugalii i Szwecji były okazją do spojrzenia z innej perspektywy na naszą, na pewno w wielu aspektach niełatwą rzeczywistość inspekcyjną, pozwoliły też wyciągnąć interesujące wnioski.
 • Orzecznictwo (31)
  • Pracownik nie może cofnąć pozwu skierowanego przez inspektora
   Powództwo o ustalenie istnienia pracy wszczęte przez inspektora powinno być procedowane nawet wtedy, gdy pracownicy, na rzecz których zostało ono rozpoczęte, nie chcą współdziałać i walczyć o etaty.
 • Z kulturą bezpieczeństwa do młodzieży (32)
  Finał konkursu w Opolu; Finał w Zielonej Górze; Finał w Poznaniu
 • Pracownicy na dachu, a szelki bezpieczeństwa w samochodzie (34)
 • Biblioteka (35)
 • Spadł z wysokości podczas montażu siatek ochronnych (36)