Inspektor Pracy 2015/07-08

 •  W Sejmie RP (3)
  Pozytywna ocena pracy inspektorów
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  O bezpieczeństwie w rolnictwie; Społeczni inspektorzy w Szczecinku; Mobilni pracownicy; Podsumowanie kampanii; Chińska delegacja; Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy; Międzynarodowe Zawody Drwali: Norwescy inspektorzy; Interdyscyplinarnie o budownictwie; To się opłaca; Genetycznie zmodyfikowane; Handel ludźmi; Dla studentów budownictwa; Inspekcja pracy w Portugalii; Kultura Bezpieczeństwa; "Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie"; O bezpieczeństwie pracy; Konkurs dla studentów; Rywalizacja drwali; Wspólnie w nadzorze rynku
 • Ochrona niezależnie od umowy o pracę. Rozmowa z profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniewem Hajnem, sędzią Sądu Najwyższego (10)
 • Niewydanie lub wydanie wadliwego świadectwa pracy (14)
  O zasądzenie odszkodowania można także wnieść w ramach prowadzonego postępowania karnego. Wynika to z art. 46 par. 1 k.k., który stanowi, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 • Postscriptum (19)
  Ciąg dalszy sprawy opisanej w publikacji pt. "A jednak można" autorstwa Joanny Drawnel-Jankowskiej i Piotra Mędrkiewicza z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Oddziału w Słupsku ("Inspektor Pracy" nr 6/2015).
 • Spotkanie instytutów sieci RIIFT (20)
  Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu od 1 do 3 czerwca br. był gospodarzem 19 spotkania międzynarodowej sieci instytutów szkoleniowych, działających w dziedzinie prawnej ochrony pracy, pod nazwą Le Reseau international d'Institutions de Formation dans le domaine du Travail (RIIFT).
 • O inspekcji pracy na Ukrainie (22)
  Międzynarodowa Organizacja Pracy zaprosiła Państwową Inspekcję Pracy do udziału w warsztatach "Budowanie systemu inspekcji pracy na Ukrainie". Odbyły się ona w dniach 19-21 maja br. w Kijowie. Polską inspekcję reprezentowali zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie Piotr Skwarek i podinspektor pracy w OIP w Lublinie Roman Głogowski.
 • Na fali i na szlaku... (24)
 • Eksperckie dyżury w mediach (26)
 • Łatwiejsza wymiana informacji (28)
  Kilka tysięcy odpowiedzi na ponad ćwierć tysiąca pytań o tematyce tak zróżnicowanej, jak zakres działania inspekcji pracy, zamieszczono od początku działania systemu wymiany informacji KSS. Właśnie mija osiem lat od momentu stworzenia go przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). System ten działający na udostępnionej przez Komisję Europejską platformie CIR-CABC, ma służyć wymianie informacji dotyczących problemów inspekcyjnych i ich rozwiązań, pomiędzy inspekcjami pracy państw członkowskich UE i EOG.
 • Nowości wydawnicze (29)
 • O bezpieczeństwie w przemyśle (30)
  Jedną z największych imprez wystawienniczych branży maszynowej w Europie była zorganizowana w Poznaniu od 9 do 12 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich kolejna edycja targów "Innowacje- Technologie - Maszyny". Częścią targów ITM był "Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle", zorganizowany pod honorowym patronatem głównego inspektora pracy.
 • Na wysokości i w wykopach może być bezpiecznie! (32)
  "Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne" to tytuł konferencji zorganizowanej przez PIP, która odbyła się 19 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konferencją objęła Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Podczas dwóch sesji tematycznych specjaliści branży budowlanej przedstawili praktyczne rozwiązania zapobiegające zagrożeniom wypadkowym w budownictwie.
 • Od lekkomyślności krok do śmierci (34)
  Wśród inwestorów coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła. Wykorzystywane są one zarówno w nowych inwestycjach budowlanych, jak i w istniejących obiektach do przenoszenia energii cieplnej podgrzanej wody, do zasobników c.w.u., grzejników i ogrzewania podłogowego budynków. - Zagrożenie wybuchem; Niebezpieczny brak rozsądku
 • Pod inspektorską lupą (37)
  Kontrolę zakładu przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem przez pracodawcą prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest na obiektach przemysłowych. Niezapowiedziana kontrola w lutym br., przeprowadzona w drugim dniu demontażu azbestu, ujawniła liczne nieprawidłowości.
 • Bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne (38)
  Dziś na placu budowy jest około tysiąca osób, w szczytowym momencie ma ich być nawet sześć tysięcy. Rozbudowa Elektrowni Opole, największej w wolnej Polsce inwestycji w sektorze energetycznym, nabiera tempa. Budowę w podopolskim Brzeziu w ramach wizyty studyjnej odwiedzili inspektorzy pracy z całej Polski, specjalizujący się w budownictwie. Konsorcjum realizujące inwestycję kładzie ogromny nacisk na zagadnienia bhp, niektóre z zastosowanych rozwiązań wykraczają poza polskie normy prawne.
 • Czym jest stres? (41)
  Pracodawcy i pracownicy sektora nauki, oświaty i kultury powiatu gliwickiego, łącznie 41 osób, spotkali się 26 maja br. w Urzędzie Gminy Wielowieś na terenie działania OIP w Katowicach na szkoleniu związanym z realizacją programu prewencyjnego PIP "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy". Szkolenie przeprowadziła Marta Bem z Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Stres w zawodzie nauczyciela (42)
  150 osób uczestniczyło w konferencji "Stres w zawodzie nauczyciela", która odbyła się w kwietniu br. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie i spotkała się z dużym zainteresowaniem i to nie tylko grup zawodowych związanych z edukacją, tj. nauczycieli i wychowawców. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie był jednym z organizatorów tej konferencji oraz fundatorem części nagród w konkursach plastycznym i literackim na temat stresu w życiu szkolnym, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu działdowskiego.
 • Inspektorzy pracy złożyli ślubowanie (44)
 • Bezpieczna wieś widziana oczami dzieci (45)
 • Rada Ochrony Pracy (46)
 • Krynica Morska 2015 to już historia (50)
 • Przygnieceni przez szalunek (52)