Inspektor Pracy 2015/06


 • W Sejmie RP (3)
  Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy - Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja br. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła informacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej. W obradach wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Porozumienie ze Strażą Graniczną; Dla migrantów zarobkowych; Spotkanie trójstronne; Urządzenia ciśnieniowe; Ochrony indywidualne; Ćwiczenia na placu budowy; Zwierzaki to nie pluszaki
 • Nie każdy musi być prawnikiem. Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego (6)
 • Z orzecznictwa sądów administracyjnych (9)
  Odpowiedzialność wykonującego przewozy drogowe; Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • Pracownicy drugiej kategorii (12)
  Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia - w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
 • A jednak można! (14)
  Wysiłek inspektora pracy włożony w prowadzenie postępowania przed sądem zaowocował wyrokiem przełamującym dotychczasową praktykę orzekania w podobnych sprawach. Jeśli wyrok I instancji zostanie utrzymany przez sąd okręgowy, stanowić to będzie swego rodzaju precedens, który może być wykorzystany do dalszej walki z patologiami w zatrudnieniu.
 • Wartość dodana (17)
  Finał XV edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu", którego współorganizatorem merytorycznym jest Państwowa Inspekcja Pracy, odbył się 19 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Zwyciężyła Klaudia Liwosz z krosna, reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie.
 • Współczesne problemy (20)
  W związku ze współpracą Państwowej Inspekcji Pracy z francuskim Krajowym Instytutem Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (INTEFP), w ramach europejskiego projektu dotyczącego delegowania pracowników, francuski instytut zaprosił polskich inspektorów pracy na szkolenie w Marcy L'Etoile koło Lyonu.
 • Na budowach wciąż niebezpiecznie (23)
  Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi działania prewencyjne skierowane do branży budowlanej, mające na celu poprawę warunków pracy, a co za tym idzie ograniczenie liczby wypadków w budownictwie. Hasło przewodnie kampanii - "Szanuj życie" - ma przypominać wszystkim wykonującym prace w budownictwie, co jest wartością nadrzędną.
 • Na targach INTERMASZ (26)
 • "Windy" przyszłości (28)
  W Hadze odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej w sprawie wind. Uczestniczyli w nim przedstawiciele państw członkowskich UE: Holandii, Danii, Luksemburga, Niemiec, Węgier, Litwy, Polski, Portugalii, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Finlandii i Szwecji, a także spoza UE: Norwegii i Turcji.
 • O mobilności pracy (29)
  III Europejski Kongres Mobilności Pracy poświęcony problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a także kwestiom związanym z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech, odbył się 23 i 24 kwietnia 201 r. w Krakowie. Jego celem było przekazanie rzetelnej wiedzy na temat prawidłowego rozumienia obowiązującego prawa oraz informacji o zmianach, które wpłyną na transgraniczne świadczenie usług w najbliższym czasie.
 • Obchody Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (30)
 • Uczniowie bez zabezpieczeń (32)
  Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili na przełomie października i listopada ub.r. kontrolę w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia osób wykonujących prace remontowo-budowlane przy jednym z budynków w Nałęczowie. Polegały one na dociepleniu i realizacji pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku.
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa; Akty prawne
 • Przygnieciony przez wózek (36)