Inspektor Pracy 2011/03

 • Pozytywna ocena działań prewencyjnych inspekcji pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Postępowanie wyjaśniające (6)
  Inspektor pracy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
  bez konieczności podjęcia kontroli. Może to mieć miejsce w sytuacji
  wniesienia skargi przez byłego pracownika, jeżeli z jej treści wynika,
  iż doszło do popełnienia wykroczenia, a podczas podjętych działań
  okazało się, że potencjalny podmiot kontroli nikogo nie zatrudnia.
  Oznacza to, że przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe.
 • To nie takie proste (8)
 • NAVIGARE NECESSE EST (10)
 • Pod inspektorską lupą (12)
 • Dyskryminacja pracowników (14)
  Wskazane w artykule przykłady uzasadniają twierdzenie, że inspektor
  pracy decydując się na zakwestionowanie któregokolwiek z zapisów
  regulaminu wynagradzania z powołaniem się na przepisy o dyskryminacji
  powinien czynić to w formie wniosku w wystąpieniu. Dodatkowo warto
  aby taki wniosek zawsze zawierał pisemne uzasadnienie.
 • Taki sam, choć nie ten sam (16)
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę (18)
 • Niebezpieczne maszyny ze znakiem CE (21)
 • Obywatelska troska (23)
 • Cena bezpieczeństwa pracy (24)
  Nowatorskim, jak się okazało na skalę europejską rozwiązaniem
  stosowanej przez inspektorów pracy metody obliczania kosztów
  wypadków przy pracy było porównywanie kosztów działań
  zapobiegających wypadkom przy pracy do kosztów poniesionych
  w związku z nimi przez pracodawcę. Podczas każdej kontroli
  związanej z obliczaniem tych kosztów inspektor pracy prezentował
  i zapoznawał z istotą metody ich obliczania tak pracodawcę, jak i
  zakładowe służby. 
 • Od lat uczymy przyszłych budowlańców (28)
 • Efektywna, czyli jaka (30)
 • Biblioteka (31)
 • Kolejna ofiara wózka jezdniowego (32)
  Wózek utracił stabilność i przewrócił się na bok. Pracownik
  wypadł z kabiny operatora i został przygnieciony górną
  krawędzią dachu wózka do podłoża. W wyniku wypadku
  poniósł śmierć na miejscu.