• Wibrodiagnostyka w przemyśle górniczym
  Wibrodiagnostyka jest jedną z metod wsparcia predykcyjnego utrzymania ruchu. Polega na pomiarze drgań maszyny i ich analizie dotyczącej występowania symptomów rozwijających się awarii. Od wielu lat jest powszechnie stosowana w branżach, takich jak energetyka, przemysł chemiczny i papierniczy oraz wielu innych. Metody wibrodiagnostyki mają również długą historię w górnictwie odkrywkowym – w szczególności w zakresie monitoringu przekładni, a wraz z rozwojem technologii z dopuszczeniami ATEX systemy nadzoru drgań coraz częściej pojawiają się w górnictwie podziemnym. Wibrodiagnostyka w górnictwie Postępująca transformacja w ramach Przemysłu 4.0 oraz nacisk na stosowanie technik utrzymania ruchu wspierających Predictive Maintenance sprawiają, że górnictwo podziemne coraz częściej zainteresowane jest stosowaniem wibrodiagnostyki w ramach monitoringu maszyn. Należy przy tym pamiętać, że pomiar i przetwarzanie drgań pod względem diagnostyki urządzeń w górnictwie podziemnym to wyzwanie, które od lat wspólnie podejmowane jest przez kopalnie, producentów maszyn oraz dostawców systemów diagnostyki. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ze względu na dużą zmienność warunków pracy maszyn górniczych oraz ograniczenia sprzętowe wynikające z wymogów ATEX kompleksowa wibrodiagnostyka urządzeń, takich jak przekładnie kombajnów górniczych i przenośników to zadanie o wiele trudniejsze niż w innych branżach, ale nie niemożliwe.
 • Współczesna interferometria plamkowa na tropach przyczyn uszkodzeń pod wpływem obciążeń zmęczeniowych
  Obciążenia cykliczne wywołujące pęknięcia konstrukcji to ciągle aktualny problem, który wymaga dalszych intensywnych badań. W pracy przedstawiono analizę jednego z wielu zagadnień wiążących się ze skutkami działania tego typu obciążeń, a mianowicie: badanie inicjacji pęknięcia zmęczeniowego w materiale obciążanym cyklicznie w zakresie sprężystym na podstawie przeprowadzonych testów z wykorzystaniem interferometrii plamkowej. Przyjęto, że wzrost uszkodzeń występuje w wyniku działania średniego naprężenia i jego fluktuacji wywołanych niejednorodnością struktury krystalicznej i efektem ruchu swobodnych granic ziaren. Obszary fluktuacji naprężenia w metalu polikrystalicznym poddawanym obciążeniu mechanicznemu indukują równomierny przyrost średnich wartości naprężenia i odkształcenia spowodowany niejednorodnością materiału związaną z anizotropią jego struktury. Proces plastycznego płynięcia rozwija się przy niskim poziomie naprężenia średniego w niektórych ziarnach z powodu lokalnej koncentracji naprężenia i miejscowej akumulacji odkształcenia na ich granicach. Fluktuacje naprężenia, pojawiające się w obszarach o globalnej wartości naprężenia niższego od granicy sprężystości, są źródłem początkowych defektów strukturalnych i mechanizmów mikroplastycznych, prowadzących w efekcie to stanu zaawansowanego płynięcia plastycznego. Mechanizm odpowiedzialny za akumulację uszkodzeń podczas cyklicznego obciążenia prowadzonego przy naprężeniu poniżej granicy plastyczności pozostaje w dalszym ciągu zagadnieniem wymagającym dalszych prac badawczych i nie będzie tutaj szerzej omawiany. Próbę opisu analitycznego tego problemu i opracowania spójnego opisu stanu mikroplastycznego materiału podjęto w Instytucie Podstawowych Problemów PAN.
 • Konstrukcje morskich farm wiatrowych – wyzwanie dla projektantów
  Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na ląd.
 • Kamery z ochroną przeciwwybuchową – odpowiedź na wyzwania branży przemysłowej
  Surowe przepisy BHP oraz wymogi związane z regularną konserwacją maszyn wymuszają na przedsiębiorcach z branży przemysłowej poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań usprawniających kontrolę procesów produkcji. Eliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z nieprawidłowego działania maszyn, zapobieganie przestojom produkcyjnym oraz minimalizowanie ryzyka wypadków będących efektem błędów ludzkich to kluczowe dla zarządzania operacyjnego wyzwania. Odpowiedzią na nie mogą być zintegrowane systemy kamer z ochroną przeciwwybuchową, które umożliwiają zdalne monitorowanie stref niebezpiecznych, informują o błędach urządzeń oraz są w stanie zapobiec wypadkom z udziałem ludzi. Kamery z ochroną przeciwwybuchową zostały zaprojektowane po to, aby wyeliminować ryzyko powstania iskry, która w środowisku niebezpiecznym mogłaby spowodować wybuch.
 • Zdalne wsparcie. Transformacja cyfrowa w obszarach niebezpiecznych
  Wyzwania, jakie stwarza obecna pandemia oraz koszty personelu i niedobór wykwalifikowanych pracowników, wywołują coraz większą presję na przedsiębiorstwa. Efektywne i zgodne z wymaganiami utrzymanie rozległych zakładów staje się coraz trudniejsze.
 • Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz
  Dodatkowe cyfrowe wejścia i wyjścia są teraz dostępne dla laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan: możliwość wdrożenia do 70 przełączalnych konfiguracji i jednocześnie monitorowania do trzech oddzielnych stref bezpieczeństwa za po-mocą nowych 17-stykowych enkoderów nadrzędnych. Dzięki temu obszary stacjonarne mogą być monitorowane bardziej skutecznie, również za pomocą nowego częściowego dynamicznego mutingu.

Dozór Techniczny - cały wykaz