• Używane wózki widłowe coraz bardziej popularne
  Systematycznie rośnie wśród przedsiębiorców zainteresowanie zakupem i eksploatacja używanych wózków jezdniowych, przede wszystkim widłowych. Używane wózki widłowe są świetnym rozwiązaniem zarówno dla nowych, niewielkich firm, jak i dla przedsiębiorstw, które starają się obniżyć koszty. Wybierając używany sprzęt, trzeba jednak dokładnie sprawdzać pojawiające się na rynku oferty, jak i stosować się do wymogów prawa określających zasady eksploatacji tych urządzeń. Wózek widłowy to potoczna nazwa wózka jezdniowego podnośnikowego, czyli kołowego pojazdu mechanicznego o napędzie silnikowym. Jest przeznaczony do przewożenia ładunków o dużej masie, nawet do kilkudziesięciu ton, a używany głównie w halach produkcyjnych, hurtowniach oraz w magazynach.
 • Obowiązują już wszystkie nowe przepisy ustawy o dozorze technicznym. Więcej bezpieczeństwa, mniej formalności
  Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia, wzajemne uznawanie zaświadczeń i decyzji wydawanych przez różne instytucje nadzoru technicznego, możliwość sporządzenia protokołów wykonania czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, czy nowe definicje określeń: modernizacja, naprawa i konserwacja - to najważniejsze ze zmian wprowadzanych przez nowelizacje ustawy o dozorze technicznym. Większość nowych przepisów weszły w życie z początkiem 2019 r., jednak ich część - i to bardzo istotna, bo dotycząca terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych osobom obsługującym i konserwującym urządzenia techniczne - dopiero na początku czerwca. W kwietniu ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667).
 • Kinetyka absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn
  Poddano analizie wpływ warunków topnienia metoda TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartości tlenu w spoiwach na kinetykę absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połączeniu z innymi zjawiskami występującymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzędu, dzieląca całkowitą powierzchnię stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zależne od czasu zmiany zawartości azotu, a także współczynniki transportu masy i szybkości absorpcji azotu w różnych warunkach topnienia.
 • Określenie spawalności stali i stopów tytanu na podstawie wykresów przemian fazowych
  W artykule w oparciu o schematy praktyczne, wykresy i tabele omówiono problemy z pękaniem stali i stopów tytanu. Na wykresie żelazo-węgiel naniesiono wykresy stopów tytanu, a w tabelach podano współrzędne punktów wykresu przemian fazowych dla stopów tytanu odpowiadającym stalom konstrukcyjnym, ferrytycznym, austenitycznym i martenzytycznym. Porównano też wykresy chłodzenia stali konstrukcyjnych i stopów tytanu, a także ich wpływ na pękanie na zimno. Dla nowoczesnych stali niskowęglowych (<0,02%C) zaproponowano zastąpienie równoważnika węgla równoważnikiem niklu uzupełnionym o wodór.

Dozór Techniczny - cały wykaz