• Ciekawostki technologiczne ze świata
  Zmienią odpadki spożywcze w żywność Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego Riverside odkryli, że sfermentowane odpadki spożywcze mogą stanowić pożywkę dla bakterii wspomagających wzrost plonów, wspomagać odporność roślin na patogeny, a także zmniejszyć emisję związków węgla pochodzących z upraw. Według badaczy ilość pożytecznych mikrobów wzrosła znacząco, gdy dodali sfermentowane odpadki do systemu, z którego roślina czerpała zasoby. Gdy ilość dobrych bakterii jest wystarczająca, tworzą związki działające ochronnie i metabolizują inne mikroby, co pozwala roślinom na szybszy wzrost. Eksperyment był przeprowadzony w szklarni, więc rośliny dostawały świeżą dawkę odpadków za każdym razem, gdy były nawadniane.
 • Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich jako postępowanie administracyjne
  Pytanie: Czy postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich, o którym mowa w art. 46-50 ustawy Prawo łowieckie jest postępowaniem administracyjnym, w którym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Czy już utraciliśmy kontrolę nad klimatem i ekosystemami?
  Ostatnio wyniki badań wskazują, że czarny scenariusz, w którym tracimy kontrolę nad klimatem, a ekosystemy zaczynają padać jak kostki domina, jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Grupa wybitnych klimatologów, oceanografów i biologów stwierdza, że 9 z 13 „punktów krytycznych” dla systemu klimatycznego już zostało uaktywnionych i mogą one uruchomić kaskadę zdarzeń gwałtownie pogarszających sytuację klimatyczną na Ziemi. W scenariuszu wysokoemisyjnym nagłe załamanie funkcjonowania ekosystemów jest możliwe przed 2030 r. w oceanach tropikalnych, będzie się ono rozprzestrzeniać na lasy tropikalne i pojawi się na wyższych szerokościach geograficznych do 2050 r.
 • Leszczyna – zwiastun nadchodzącej wiosny
  Kochałem twoją korę, brązową z białym nalotem, Koloru najzupełniej leszczynowego. Radują mnie te, co przetrwały, dęby i jesiony, Ale ty ucieszyłaś mnie najbardziej, Jak zawsze czarodziejska, z perłami twoich orzechów, Z pokoleniami wiewiórek, które w tobie tańczyły.
 • Cywilizacyjny ekskrement
  Śmieć – cywilizacyjna zaraza, powszechnie pogardzana i często niczyja. Wedle niektórych ma być miarą narodowego charakteru, zamożności i kultury. Historycznie pierwsze śmietniska pojawiły się w neolicie, jakieś 6000 lat temu, kiedy koczujący ludzie zaczęli się osiedlać. Wtedy, na początku, przyroda dawała sobie z nimi radę. Paręnaście wieków później – było już źle. Uduchowieni Ateńczycy, zatopieni w filozoficznych dysputach, nie mieli komfortu. Musieli zatykać nosy i wywozić śmieci, daleko poza mury miasta. I tak już zostało. Stanisław Lem – niekoniecznie zajęty wyłącznie kosmosem – pisał: „Dawniej można było liczyć na to, że przybór śmieci utrzyma się na umiarkowanym poziomie dzięki żywiołom natury, jako deszczom, wichurom, rzekom i trzęsieniom ziemi.
 • Wymienniki do odzysku ciepła ze spalin (rekuperatory)
  Oszczędne gospodarowanie zasobami energii cieplnej i elektrycznej staje się w naszym kraju koniecznością, obowiązkiem i powinnością. Ogromne ilości ciepła, niewykorzystane jako produkt uboczny procesu spalania w postaci spalin, są tracone przez użytkowników wszelkich kotłów, pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych, w których następuje proces spalania.
 • Wyrok Trybunału z 11 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony wilków w Rumunii, C-88/19
 • Nawróceni
  Do wielu firm energetycznych dociera świadomość, że era paliw kopalnych dobiega końca. Paliwa te podlegają wyczerpaniu, ale – przede wszystkim – będą coraz mniej chętnie kupowane przez ludzi, którzy będą zwracać uwagę na powodowane przez nie emisje. Tak więc to, że pewne firmy wycofują się z rynku paliw kopalnych i inwestują w odnawialne źródła energii nie musi wynikać z przemiany mentalności ich szefów; może po prostu wynikać z trzeźwej oceny rzeczywistości i zidentyfikowania niszy rynkowej, w której firma ma szansę prosperować
 • Warunki naturalne w Polsce w świetle danych statystycznych
  Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy kolejne rozdziały rocznika statystycznego GUS pt. „Ochrona środowiska”. Rozdział I ma tytuł „Warunki naturalne”. Poprzednia opinia o zmniejszeniu objętości rocznika znajduje potwierdzenie już w publikacji z 2018 r. Otóż w roczniku z 2017 r. rozdział ten liczył 20 stron i zawierał 18 punktów (tabel), czyli rodzajów informacji, natomiast w latach 2018-2020 rozdział ten ma 19 stron mniejszego formatu i obejmuje tylko 5 punktów (począwszy od str. 13), w tym tylko 9 tabel. Obszar i położenie geograficzne kraju nie zmienia się, ale w stosunku do danych sprzed 2006 r. nieco zmienił się obszar lądowy oraz obszar morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego z powodu zastosowania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii najnowszych metod pomiaru oraz z powodu zmian linii brzegowej na skutek erozji brzegu Bałtyku i brzegów rzek granicznych.
 • Gnojowica świńska – wartościowy substrat do produkcji biogazu rolniczego
  Przeanalizowano warunki fermentacji beztlenowej w bioreaktorze. Wskazano na wymagane kryteria techniczno-technologiczne wytwarzania biogazu. Dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji mikroorganizmów metanogennych. Artykuł dotyczy zaadoptowania gnojowicy świńskiej. Wskazano również na aspekty procesu fermentacji mezofilowej dla opracowanego i eksploatowanego układu produkcji biogazu rolniczego przy użyciu złoża adhezyjnego umieszczonego wewnątrz fermentatora.
 • Jak rozpocząć budowę biogazowni rolniczej – dobór elementów
  Polityka klimatyczno-energetyczna UE zakłada, że do 2030 r. w całkowitym zużyciu energii, 32% udziału będzie miała energia z odnawialnych źródeł. Dynamiczny rozwój inwestycji w biogazownie rolnicze, a co za tym idzie, w produkcję biogazu, w dużym stopniu przyczyni się do zrealizowania tych założeń. Pozwalają one na wyprodukowanie energii oraz umożliwiają utylizację odpadów roślinnych, zwierzęcych i poprodukcyjnych podczas fermentacji metanowej. Jest to złożony proces biochemiczny, który można odpowiednio stymulować przez dobór odpowiedniej temperatury, substratów, wielkości fermentatora itp. Ponadto, oprócz biogazu, po fermentacji metanowej pozyskujemy pełnowartościowy nawóz.
 • Sukcesja administracyjnych kar pieniężnych orzekanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki sukcesji administracyjnych kar pieniężnych na skutek przekształcenia podmiotu w stosunku do którego taką karę orzeczono, jak również na skutek nabycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez ukaranego. Na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego zagadnienie sukcesji praw i obowiązków są dokładnie opisane oraz doczekały się licznych opracowań ze strony doktryny oraz orzecznictwa. Problem sukcesji administracyjnej kar pieniężnych jest wciąż zagadnieniem dyskutowanym i obecnym w bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzecznictwo przyjmuje, że administracyjne kary pieniężne, jako reakcja na delikt polegający na niezastosowaniu prawa administracyjnego lub na jego błędnym zastosowaniu ma charakter represyjno–prewencyjny.
 • Działania KE na rzecz wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego
  27 stycznia br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przygotowała sprawozdanie z planu działania UE w sprawie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), który został przyjęty w marcu ub.r. W dokumencie europosłowie podkreślili, że obecna gospodarka typu „weź, zużyj, wyrzuć” musi zostać przekształcona w gospodarkę o prawdziwie zamkniętym obiegu, opartą na zapobieganiu marnotrawstwu oraz ograniczeniu zużycia energii.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz