• Temat numeru: Nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć rozwój transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa wdraża przepisy dyrektyw unijnych oraz rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania.
 • Nowe przepisy dotyczące MBP odpadów
  18 lutego 2022 r. został opublikowany kolejny projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (dalej: MBP) niesegregowanych odpadów komunalnych.
 • Większe możliwości Inspekcji Ochrony Środowiska
  Na stronie Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 • Audyt prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych
  Przepisy dotyczące audytu zewnętrznego reguluje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: ucpg). Co powinieneś wiedzieć o tym audycie?
 • Kontrola emisji hałasu w zakładzie
  Pomiary emisji hałasu urządzeń i instalacji muszą prowadzić tylko niektórzy przedsiębiorcy. W jakich przypadkach i na jakich zasadach?
 • Budowa magazynu – jakich decyzji środowiskowych wymaga
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana w przypadku konieczności budowy hal magazynowych, w których przykładowo magazynowany może być produkowany towar. Jeżeli planujesz taką inwestycję, sprawdź, o czym musisz pamiętać.
 • Zasady wprowadzania opakowań na rynek
  Pytanie: Czy jeśli kupujemy lakiery, farby i oleje za granicą, to wprowadzamy na rynek polski tylko opakowania tych produktów (np. wiaderka, beczki, kontenery IBC)? A jeśli kupujemy w Polsce lakiery, farby, smary, oleje, palety oraz same opakowania (kartony, folie strech itp.), to należy to wliczać jako wprowadzenie opakowań na rynek?
 • Remonty i porządki w firmie – co z ewidencją odpadów
  Pytanie: Zakład mleczarski prowadzi działalność przetwórstwa spożywczego. Po remoncie powstało dużo odpadów budowlanych (gruz zmieszany i zanieczyszczony oraz gruz czysty). Czy aby przekazać ten odpad firmie zajmującej się utylizacją, zakład musi mieć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów dopisany odpowiedni kod odpadu? Pozwolenie było wydane w 2015 roku i wówczas nikt nie przewidział, że będzie wytwarzany taki odpad.
 • Wyciągarka spalin w warsztacie samochodowym – czy podlega zgłoszeniu
  Pytanie: Czy wyciągarka spalin w warsztacie samochodowym podlega zgłoszeniu?
 • Ewidencja odpadów, które utraciły status
  Pytanie: Zakład, w którym kupujemy odpady makulatury, przetwarza je na własne potrzeby, uzyskując masę (pulpę) papierniczą. Od 2022 roku dokonując wpisu w zakresie przetwarzania, pojawia się konieczność wpisania utarty statusu odpadów, podania procesu i sposobu przetwarzania oraz powstałych produktów i materiałów w Mg. W jaki sposób uzyskać te wartości, skoro makulatura różni się tonażem od masy papierniczej, w której znajduje się również woda? Ponadto, na jakiej podstawie będą wystawiane dokumenty potwierdzające recykling (DPR)?
 • Planowane istotne zmiany w legislacji OZE
  W 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on przede wszystkim na celu implementację dyrektywy  PE i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 328 z 21 grudnia 2018 r.) ‒ tzw. dyrektywy RED II. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące odpadów w SENT
  Sprawdź, jakie kroki muszą podjąć podmioty, które od 22 lutego 2022 r. objęte są systemem SENT i jakie nowe obowiązki realizować.
 • Pozwolenie wodnoprawne dla myjni samochodowej
  Jeżeli przedsiębiorca zamierza otworzyć myjnię samochodową, to powinien dołączyć stosowne dokumenty do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do urządzeń kanalizacji gminy. Jakie?
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz