• Temat numeru: Czym jest net-billing i kogo dotyczy
  Net-billing to nowy sposób rozliczania energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci. Na czym polega?
 • Jest już projekt systemu kaucyjnego w Polsce
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Jednym z założeń projektu jest wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce.
 • Prowadzenie handlu przez Internet a kwestie ochrony środowiska
  Zakres obowiązków środowiskowych dla prowadzących sprzedaż internetową jest zależny od kilku czynników. Jakich? O tym w tekście.
 • Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ferm drobiu
  Przedsięwzięcia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. chów i hodowla zwierząt (z wyłączeniem norek) w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP (maksymalna obsada zwierząt), oraz w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP bądź § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP rozporządzenia (w zależności od lokalizacji) wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez organ gminy. Jak ją uzyskać?
 • Jakie warunki spełnić, żeby zmniejszyć liczbę pojemników w gminie
  Dnia 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi minister klimatu może zezwolić gminie na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła.
 • Podstawowe zasady magazynowania substancji chemicznych
  Pytanie: Czy poza informacjami dotyczącymi magazynowania substancji chemicznych zawartymi w karcie charakterystyki istnieją źródła prawne, które to regulują? Czy musimy mieć osobny magazyn substancji, czy wystarczy odpowiednia szafa w hali produkcyjnej?
 • Jak rozumieć ilość odprowadzanych wód w opłacie zmiennej
  Pytanie: Zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo wodne wysokość opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości odprowadzonych wód. Co oznacza ta ilość odprowadzonych wód?
 • Zasady ewidencji odpadów i opłata środowiskowa
  Pytanie: Wytworzony odpad jest kilkukrotnie przyjmowany w ciągu miesiąca do magazynu. Czy dokonywanie wpisów o jego wytworzeniu w karcie ewidencji odpadów (KEO) raz w miesiącu jest wystarczające do uznania prowadzenia ewidencji na bieżąco? Dodatkowo, czy jeśli szef wykupił samochód z leasingu i jest jego właścicielem, również muszę rozliczać paliwo w opłacie za korzystanie ze środowiska?
 • Zasady klasyfikowania odpadów drewnianych
  Pytanie: Jesteśmy producentem wykrojników − wytwarzamy odpad ze sklejki, który do tej pory był oddawany firmie utylizacyjnej w ramach kodu 03 01 05. Obecnie znaleźliśmy innego odbiorcę, który nie jest firmą utylizacyjną (tzn. odbiorca kupuje od nas te sklejki w celu ponownego przetworzenia u siebie w zakładzie). Jakie zatem dokumenty musimy mieć? Czy na fakturach może widnieć zapis „Odpad 03 01 05/sklejka”? Dla nas jest to odpad, ale dla innej firmy może stanowić cenny surowiec.
 • Tokarka i frezarka – czy wymagają zgłoszenia
  Pytanie: Czy używanie tokarki i frezarki manualnych wymaga zgłoszenia instalacji? Maszyny będą wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby, nie do celów produkcyjnych.
 • Sprawdź, czy budowa drogi może naruszyć stosunki wodne
  Przepisy prawa nie regulują definicji „stosunków wodnych”. Ich zmiana wywołana działalnością człowieka jest związana z konkretnym działaniem właściciela gruntu wpływającym na ukształtowany w terenie system zasobów wodnych. Czy budowa drogi może naruszać stosunki wodne?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz