• Temat numeru: Polski Ład a ochrona środowiska
  Nowy polski ład jest strategia rozwoju ogłoszoną przez władze państwowe, która obejmie wiele dziedzin życia. Wśród nich również zmiany wspomagające ochronę środowiska naturalnego. Obejmą one „zielone” inwestycje i programy wspierające obywateli. Główny cel to zmniejszenia emisji CO2 i poprawa jakości środowiska w Polsce. Najważniejsze założenia Polskiego Ładu przeczytasz w tekście!
 • Odpad czy produkt uboczny
  Pytanie: W procesie technologicznym szlifowania metalu powstają odpady o kodzie 12 01 17. Odpady te zawierają w swoim składzie prawie sam metal oraz chłodziwo, które będziemy chcieli w przyszłości całkowicie odseparować od tego odpadu. Po odseparowaniu chłodziwa i osuszeniu, odpad będzie poddany brykietowaniu i przekazany do odzysku firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia. Powstałe chłodziwo będzie filtrowane i ponownie wykorzystywane w procesie. Całość procesu odseparowania, osuszania i brykietowania ma być wykonywana poza instalacją, w której został wytworzony ten odpad. Czy będziemy zobowiązani do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów? Czy będziemy zobowiązani do posiadania decyzji na przetwarzanie odpadów, jeśli kod odpadu końcowego 12 01 17 nie ulegnie zmianie lub jeśli ulegnie zmianie na kod 12 01 02? 
 • Od 2022 roku obowiązują nowe stawki opłaty podwyższonej za ścieki
  26 października 2021 r. ogłoszono na stronie Dziennika Urzędowego RP Monitor Polski obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. (M. P. 2021 poz. 974). Co ono wprowadzi?
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lutym 2022 roku
 • Kiedy musisz wykonać roczny bilans LZO
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, wprowadza do Krajowej bazy informacje zawarte w raporcie dotyczące m.in. wielkości emisji. Podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu w przypadku instalacji jest prowadzący instalację. W przypadku gdy w trakcie roku instalację przejmuje inny podmiot, wówczas obowiązek wprowadzenia raportu staje się jego obowiązkiem.
 • Kod odpadu dla pustaków kominowych
  Pytanie: Jaki kodu odpadu należy nadać pustakom kominowym z procesu produkcji? Są to pustaki popękane w procesie ich produkcji.
 • Czy musimy wykonywać pomiary emisji do powietrza
  Pytanie: Firma posiada pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Pozwolenie wydano na początku 2015 r. Obejmuje ono emisję LZO (kilku substancji) z lakierni, pyłu szlifierskiego oraz pyłu z załadunku silosów. Moc cieplna zainstalowanych urządzeń grzewczych w firmie nie przekracza 1 MW. W decyzji nie zobowiązano firmy do prowadzenia pomiarów emisji. Jak w takiej sytuacji odnieść się do rozporządzenia w sprawie pomiarów emisji, Dz.U. z 2021 r. poz. 1710, w szczególności par. 6 pkt 1, par. 7 pkt 3–5 (firma nie ma obowiązku dotrzymania standardów emisyjnych ze względu na ilość zużywanych farb i lakierów (LZO))? Jak rozumieć par. 14 tego rozporządzenia (Firmy, które dotychczas nie prowadziły pomiarów emisji, nie muszą tego robić, ale tylko do końca roku)?
 • Który podmiot powinien się rozliczać za korzystanie ze środowiska
  Pytanie 1: Kto ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kto ma raportować do KOBiZE w przypadku prowadzenia jednej instalacji przez wiele podmiotów (pozwolenie na pyły i gazy na jednego władającego instalacją)? Czy całość raportowana jest przez „podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją”, a kwestia rozliczenia m.in. kosztów środowiskowych pomiędzy podmiotami powinna (może być) zawarta np. w umowie określającej? Kto jest głównym prowadzącym, a kto władającym instalacją? Jakie są zasady współpracy poszczególnych podmiotów?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz