• Temat numeru: 4 najpopularniejsze mity na temat BDO – musisz je poznać!
  W styczniu 2022 roku minęły 4 lata funkcjonowania rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który jest integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”. System cały czas się zmienia, pojawiają się nowe funkcjonalności i udoskonalenia, a także przybywa coraz więcej zarejestrowanych podmiotów.
 • Nowelizacja ustawy OZE – jakie zmiany nas czekają
  Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzi, z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.
 • Nowe stawki opłat za wydanie zgody wodnoprawnej
  Dnia 12 października 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie ministra infrastruktury z 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 932). Jak zmieniły się ceny w porównaniu do tego, co obowiązywało w 2021 roku?
 • Pojawiły się stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022
  Podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
 • Jakie kary za łamanie przepisów ustawy o odpadach
  23 września weszła w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która zmieniła wysokość i charakter kar za łamanie przepisów odpadowych.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w styczniu 2022 roku
 • Karta ewidencji pojazdów – co zaznaczyć w BDO
  Pytanie: Chciałabym zadać pytanie co do karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jeżeli przekazujemy odpad w postaci np. filtrów olejowych o kodzie 16 01 07*, okładzin hamulcowych 16 01 12, płynów zapobiegających zamarzaniu w kodzie 16 01 14* i innych przekazanych na KPO z procesem z R12 , pobieramy kartę przekazania odpadu w panelu „przekazane odpady”, to, w której tabeli należy go ująć, gdy mamy do wyboru:masa odpadów przekazanych w kraju do: recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku z wyłączeniem odzysku energii, rozdrobnienia w strzępiarce, unieszkodliwieniu. Jeżeli wiadomo, że ten odpad odebrała firma mająca zezwolenie na zbieranie i która przekazuje te odpady dalej do firmy zajmującej się utylizacją ww. odpadów.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz