Aktualności BHP 2014/11

 • Nowości
  • Jednostki ochrony przeciwpożarowej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na nowych zasadach (3)
 • Promieniowanie optyczne
  • Promieniowanie laserowe stwarza wysokie zagrożenie dla zdrowia (4-5)
 • Orzecznictwo Sądowe
  • Fakt zapadnięcia na chorobę zawodową nie oznacza automatycznego uprawnienia do świadczeń (6)
 • Wypadki przy pracy
  • Winę lub rażące niedbalstwo poszkodowanego w wypadku przy pracy należy udowodnić (7)
 • Temat numeru
  • Dokumentacja konieczna do prawidłowego realizowania zadań służby bhp (8-9)
 • HACCP
  • HACCP umożliwia eliminowanie zagrożenia już od momentu powstania surowca (10)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy projektanta (12)
  • Użytkownik musi wiedzieć, jakie są ograniczenia w stosowaniu środków ochrony indywidualnej (14)
  • Szczegółowe zasady wypłaty ekwiwalentu za obuwie robocze powinien określać regulamin (16)