• Czujniki siarkowodoru i metanu w oczyszczalni ścieków
  • Czy w pomieszczeniu budynku krat na oczyszczalni ścieków powinien być zamontowany na stałe czujnik siarkowodoru i metanu oraz system informujący o przekroczeniach? (1)
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia, w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach. Za takie urządzenia rozumie się np. stacjonarny system detekcji gazów. Dlatego pomieszczenie budynku krat powinno posiadać takie rozwiązanie.
 • Nowy wzór karty charakterystyki od 1 stycznia 2023 r.
  • Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki. Czy w związku z tym należy dotychczasowe karty charakterystyki substancji stosowanych w zakładzie pracy zmieniać i pozyskać od producenta kartę charakterystyki według nowych wymagań? Czy mogą jednak pozostać dotychczasowe? Jak postępować od stycznia 2023 roku z kupowanymi substancjami chemicznymi i ich kartami charakterystyki? (2)
   Od stycznia 2023 roku karty charakterystyki powinny zostać opracowane zgodnie z nowym wzorem.
 • Pracownik niepełnoletni w magazynie substancji niebezpiecznych
  • Czy pracownik, który jest uczniem (wykonuje praktyki zawodowe w firmie na podstawie umowy ze szkołą  zawodową) i ma 16 lat, może wykonywać prace porządkowe w magazynie substancji niebezpiecznych? Jakie szczególne kwestie należy uwzględnić podczas planowania tych prac, jakich rzeczy należy unikać, na jakie szczególnie zwrócić uwagę? Czego nie może wykonywać pracownik niepełnoletni zgodnie z przepisami? (3)
   Pracownik młodociany, który jest uczniem (wykonuje pracę w ramach praktyki zawodowej), nie może wykonywać prac porządkowych w magazynie substancji niebezpiecznych. Prace te należy zaliczyć do prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, nawet w sytuacji gdy substancje te są przechowywane w pojemnikach.
 • Czynniki biologiczne podczas ekshumacji zwłok
  • Jakie czynniki biologiczne występują podczas ekshumacji zwłok? Proszę o uwzględnienie dla każdego rodzaju, tj. dla każdej nazwy czynnika – grupy zagrożenia, drogi przenoszenia oraz działania na człowieka i profilaktykę (4)
   Każda ekshumacja zwłok/szczątków, wykonywana szczególnie przed upływem okresu mineralizacji, niesie ryzyko zakażeń drobnoustrojami rozwijającymi się w zwłokach. Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego może być wykonana wyłącznie przy zachowaniu właściwego reżimu sanitarnego.

Aktualności BHP - cały wykaz