• Czy zwrot H351 jednoznacznie klasyfikuje mieszaninę jako rakotwórczą (1)
  W planach mam zakup surowca, w którego karcie charakterystyki występuje zwrot H351. Podejrzewa się, że powoduje on raka, jednak w sekcji 2 karty widnieje zwrot: nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. Czy zwrot H351 wystarczy do sklasyfikowania mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej?
 • Badania lekarskie pracowników korzystających sporadycznie ze środka chemicznego (2)
  Na stanowisku pracy przewidziane jest używanie środka chemicznego (środek do usuwania naklejek), który nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Mamy też jego kartę charakterystyki. Będzie używany sporadycznie. Czy należy skierować pracownika na badania lekarskie z podaniem nazwy tego środka chemicznego?
 • Wybrane substancje chemiczne, dla których zmieniono wartości NDS/NDSCh (3)
  Przedstawiono wybrane wartości uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Nowe substancje w wykazie NDS (4)
  Przedstawiono wybrane nowe substancje uwzględnione w załączniku 1 do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

Aktualności BHP - cały wykaz