• Temat numeru
  • Środki ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych
   Celem stosowania środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem rusztowań budowlanych jest zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniami i narażeniami występującymi przy tego typu pracach.
 • Zmiany w egzaminach na ekspertów ADN
  8 czerwca 2015 r. weszła w życie zmiana w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 1045). Wprowadzane zmiany dotyczą egzaminów na eksperta ADN.
 • Egzamin dla doradców DGSA na nowych zasadach
  9 czerwca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 718). Określa ono m.in.: nowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Każda złotówka przeznaczona na bhp zwróci się wielokrotnie
  100 miliardów złotych rocznie wynosi koszt wypadków przy pracy w gospodarce magazynowej i transporcie. Skąd takie wyliczenia? W 2014 r. według danych GUS, aż 11,1% incydentów wypadkowych dotyczyło transportu i gospodarki magazynowej, co przekłada sią na 8381 wypadków. A co składa się na koszt takich wypadków? Czy poprawa bezpieczeństwa pracy może przynieść aż takie oszczędności?
 • Polskie rozwiązania w zakresie dobrych praktyk w walce ze stresem w pracy zostały nagrodzone
  Jak wynika z obliczeń Komisji Europejskiej ponad 600 mld euro rocznie kosztuje stres zawodowy w państwach członkowskich Unii. Są to m.in. zwolnienia chorobowe, leczenie i mniejsza produktywność pracowników ponoszone przez firmy i przez państwo. Ważne jest zatem umiejętne zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi. A jak się okazuje mamy w tym temacie lidera.
 • Ponad połowa pracowników biurowych pracuje na stanowiskach zagrażających zdrowiu
  Wyniki najnowszego raportu z badania Fellowes Ergotest wykazały, że aż 51,6% stanowisk pracy nie spełnia wymogów ergonomii. Oznacza to, że większość polskich pracodawców nie zapewnia swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, narażając ich tym samym na poważne schorzenia, spadek motywacji, a co za tym idzie również straty finansowe firmy. Jakie inne alarmujące dane o pracy w polskich biurach obnażył raport Ergotest?
 • Kiedy stres w pracy może być zewnętrzną przyczyną zdarzenia?
  Nie można uznać, że stres, którego doświadcza pracownik, wynikający z miejsca zatrudnienia i charakteru pracy (obsługa klientów w biurze podróży), ma charakter niecodzienny, znaczący i na tyle intensywny by mógł być uznany za zewnętrzną przyczynę zdarzenia - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 28 października 2014 r.
 • Zastosowanie mat antystatycznych i wyłącznika różnicowoprądowego
  Pytanie: Na jakich stanowiskach wymagane są maty antystatyczne? Czy zastosowany wyłącznik różnicoprądowy oraz odpowiednie obuwie są wystarczające?
 • Kwalifikacje z ochrony przeciwpożarowej administratora budynku
  Pytanie: Kierownik działu administracyjnego twierdzi, że nie może spełniać wymogów ustawy o ochronie przeciwpożarowej podając za uzasadnienie art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jako osoba nie posiadająca odpowiednich kwalifikacji (mając na uwadze treść art. 4 ust. 1 i 2b wymienionej na wstępie ustawy). Zamierza wystąpić do zarządu o zmianę treści dokumentów wewnątrzzakładowych, w których jest wymieniony jako osoba odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jako administrator budynków, obiektów budowlanych i terenów. Czy jest to możliwe? W ustawie wymienia się administratora jako osobę do tego powołaną. Czy może to prowadzić inspektor bhp z uprawnieniami inspektora ochrony przeciwpożarowej?
 • Czas na sporządzenie protokołu powypadkowego
  Pytanie: Od kiedy liczy się 14-dniowy czas sporządzenia protokołu powypadkowego?
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków po latach od zdarzenia
  Pytanie: Inspektor PIP kontrolował w placówce dokumentację powypadkową i zdarzenia związanych ze zranieniem ostrym narzędziem medycznym za okres 3 lat. Stwierdził, że od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. nie były ustalone okoliczności i przyczyny wypadków pracowników, którzy zranili się ostrym narzędziem medycznym. Czy zdarzenia te ująć w latach, w których było zranienie, czy nadać im numery z tego roku? Co robić z osobami, które nie są już pracownikami zakładu i nie ma możliwości kontaktu z nimi? Co zrobić, gdy pracownik nie pamięta zdarzenia lub odmówił zeznania ze względu na błahość sprawy?
 • Procedury zgłoszenia podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową
  Pytanie: Co może sprawdzać przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas oceny narażenia zawodowego pracownika zatrudnionego 43 lata temu? Chodzi o stwierdzenie choroby zawodowej - ubytek słuchu. Pracownik był zatrudniony w latach 1972-1973 jako uczeń. Z tamtego okresu mamy tylko teczkę osobową pracownika - czy to wystarczy?
 • Kwota wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży ma charakter ryczałtu
  Pytanie: Firma zatrudnia około 1500 pracowników. W ramach swojego obowiązku pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informuje pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponieważ pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te wykonywane są przez pracownika. Pracodawca wypłaca za to ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość jest w każdym miesiącu taka sama niezależnie od przepracowanej liczby dni. W przypadku nieobecności pracownika w pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik nie otrzymuje ekwiwalentu za pranie odzieży. Czy istnieje przesłanka, aby uznać wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent jako ryczałt ze względu na stałą miesięczną kwotę i w związku z tym oskładkować i opodatkować? Czy istnieje obowiązek naliczenia ekwiwalentu wprost proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni?
 • Środki ochrony indywidualnej przy demontażu pralki
  Pytanie: Czy osoba demontująca pralki powinna nosić specjalne rękawice przedramienne i jakiej klasy okulary ochronne?
 • Obsługa kserokopiarki przez pracownicę w ciąży do 3 godz. na zmianę pracy
  Pytanie: Czy pracownica w ciąży na stanowisku sekretarka medyczna w placówce służby zdrowia może obsługiwać kserokopiarkę przez około 3 godz. na zmianę pracy i do 4 godz. obsługa komputera? Pracownica nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią ale ma kontakt z pacjentem ponieważ porusza się po oddziale i szpitalu.
 • Niewielkie rozcięcie to wypadek przy pracy
  Pytanie: Czy za wypadek przy pracy można uznać uderzenie się drzwiami kuchennymi w czoło? Skutkiem tego uderzenia było niewielkie rozcięcie. Pracownik wchodził do firmowej kuchni w celu zjedzenia obiadu.
 • Wolontariat a wymagania bhp
  Pytanie: Czy wolontariusze powinni przed rozpoczęciem wolontariatu zostać skierowani na badania wstępne oraz, czy podlegają tym samym szkoleniom wstępnym bhp?
 • Hałas a praca w godzinach nadliczbowych
  Pytanie: Czy w przypadku, gdy poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, przekracza 85 dB pracownicy nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych? Czy to dotyczy również w sytuacji, gdy pracownicy rotują? Czyli przez 4 godziny wykonują prace gdzie są przekroczenia a drugą połowę na stanowisku gdzie przekroczeń nie ma.