Zmiany w REACH wprowadzone rozporzadzeniem CLP

Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-096-0

 •  Wstęp (6)
 • W jakim celu powstało rozporzadzenie REACH? (6)
 • Dlaczego zostało przyjęte rozporządzenie CLP? (6)
 • Na czym opiera się rozporządzenie REACH? (7)
 • Jakie akty prawne zmieniały rozporządzenie REACH? (7)
 • Jakie są różnice między dotychczasowym prawodawstwem a rozporządzeniem CLP? (9)
 • Jakie są terminy obowiążywania przepisów rozporządzenia CLP? (10)
 • Czego nie dotyczy rozporządzenie CLP? (11)
 • Jaki układ ma rozporządzenie CLP? (12)
 • Jakie zmiany w REACH wprowadza rozporządzenie CLP? (12)
 • Co oznacza dla użytkowników substancji chemicznych wprowadzenie rozporządzenia CLP? (13)
 • Co jest ważne przy rozpatrywaniu obowiążków nakładanych przez rozporządzenie CLP? (13)
 • Jak ustalić, czy odgrywa się rolę producenta/importera substancji w ich postaci własnej lub jako składników preparatów? (16)
 • Jak ustalić, czy odgrywa się inną rolę niż role dalszych użytkowników lub producentów/importerów? (19)
 • Co to jest łańcuch dostaw? (20)
 • Jakie obowiązki wynikają z CLP dla producenta lub importera? (21)
 • Jakie obowiązki wynikają z CLP dla dalszego użytkownika (w tym formulatora/reimportera)? (21)
 • Jakie obowiązki wynikają z CLP dla dystrybutora (w tym osoby prowadzącej handel detaliczny)? (22)
 • Jakie obowiązki wynikają z CLP dla producenta pewnych szczególnych wyrobów? (23)
 • Jakie działania przygotowawcze powinny podjąć przedsiębiorstwa w związku z CLP? (23)
 • Co może pomóc w zamianie "starej" klasyfikacji na klasyfikacje zgodną z CLP? (24)
 • Przełożenie klasyfikacji przyjętej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG na klasyfikację wg CLP (24)
 • Przełożenie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia przypisanych na mocy dyrektywy 67/548/EWG na dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania wg CLP (28)
 • Jakie akty prawne zmieniły rozporzadzenie CLP? (29)
 • Na jakie akty prawne miało wpływ rozporządzenie CLP? (29)
 • podsumowanie (30)
 • Bibliografia (30)