Prawo pracy

autor: Teresa Liszcz, wydanie 7, ISBN 978-83-7620-543-4, Warszawa 2011

 • Wykaz skrótów (13)
 • Od Autorki (15)
 • Część pierwsza
  Ogólna
 • Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy (19)
  • § 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy (19)
  • § 2. Geneza prawa pracy (24)
  • § 3. Szczególne właściwości prawa pracy (26)
  • § 4. Funkcje prawa pracy (28)
 • Rozdział II. Źródła prawa pracy (33)
  • § 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa pracy (33)
  • § 2. Pozycja Kodeksu pracy w systemie źródeł prawa pracy (40)
  • § 3. Układy zbiorowe pracy (45)
   • 1. Pojęcie, charakter i przedmiot układu azbiorowego pracy (45)
   • 2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (51)
   • 3. Zakładowy układ zbiorowy pracy (55)
   • 4. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy (58)
  • § 4. Regulaminy (58)
   • 1. Regulamin pracy (58)
   • 2. Regulamin wynagradzania (61)
  • § 5. Międzynarodowe źródła prawa pracy (63)
   • 1. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa pracy (63)
   • 2. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (66)
  • § 6. Europejskie prawo pracy (68)
  • § 7. Normy kolizyjne dla stosunków pracy. Jurysdykcja sądów polskich w sprawach z zakresu prawa pracy (72)
 • Rozdział III. Zasady prawa pracy (75)
  • § 1. pojęcie i rodzaje zasad prawa pracy (75)
  • § 2. Funkcje zasad prawa pracy (92)
 • Część druga
 • Prawo stosunku pracy
 • Rozdział IV. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy (97)
  • § 1. Koncepcje stosunku pracy (97)
  • § 2. Pojęcie i charakter stosunku pracy według prawa polskiego (100)
  • § 3. Rodzaje stosunków pracy (102)
 • Rozdział V. Podmioty stosunku pracy (104)
  • § 1. Podmiot zatrudniający - pracodawca (104)
   • 1. Wprowadzenie (104)
   • 2. Jednostka organizacyjna jako pracodawca (106)
   • 3. Osoba fizyczna jako pracodawca (110)
   • 4. Problem koncepcji pracodawcy (113)
   • 5. Zakład pracy (114)
   • 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a trwanie stosunku pracy (116)
  • § 2. Pracownik (120)
 • Rozdział VI. Umowa o pracę (124)
  • § 1. uwagi ogólne - powstanie stosunku pracy (124)
  • § 2. Treść umowy o pracę (128)
  • § 3. Sposób zawarcia umowy o pracę (134)
  • § 4. Forma umowy o pracę (134)
  • § 5. Rodzaje umowy o pracę (135)
  • § 6. Umowa przedwstępna (umowa przyrzeczenia) w stosunkach pracy (140)
  • § 7. Telepraca (141)
  • § 8. Zatrudnianie pracowników tymczasowych (144)
 • Rozdział VII. Ustanie umownego stosunku pracy (148)
  • § 1. Wprowadzenie (148)
  • § 2. Porozumienie stron (porozumienie rozwiązujące) (149)
  • § 3. Wypowiedzenie (151)
   • 1. Istota i tryb wypowiedzenia (151)
   • 2. Powszechna ochrona pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony przed wypowiedzeniem (156)
   • 3. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem (162)
   • 4. Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (170)
  • § 4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) (172)
   • 1. Wprowadzenie (172)
   • 2. Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym przez pracodawcę (173)
   • 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika (181)
  • § 5. Wygaśnięcie umownego stosunku pracy (183)
 • Rozdział VIII. Zmiana umownego stosunku pracy (187)
  • § 1. Wprowadzenie (187)
  • § 2. Porozumienie zmieniające (192)
  • § 3. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające) (194)
  • § 4. Jednostronna zmiana warunków umownego stosunku pracy przez pracodawcę (200)
 • Rozdział IX. Powstanie, zmiana i ustanie pozaumownych stosunków pracy (206)
  • § 1. Wprowadzenie (206)
  • § 2. Stosunek pracy na podstawie powołania (208)
   • 1. Zakres zastosowania powołania (208)
   • 2. Powstanie i treść stosunku pracy z powołania (210)
   • 3. Ustanie i zmiana stosunku pracy z powołania (214)
  • § 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (216)
   • 1. Ogólna charakterystyka stosunku pracy z mianowania (216)
   • 2. Mianowani urzędnicy służby cywilnej (222)
  • § 4. Stosunek pracy na podstawie wyboru (229)
   • 1. Wybór jako źródło stosunku pracy (229)
   • 2. Ustanie stosunku pracy z wyboru (231)
 • Rozdział X. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienie grupowe) (234)
  • § 1. Wprowadzenie (234)
  • § 2. Zwolnienie grupowe (236)
  • § 3. Indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (243)
 • Rozdział XI. Obowiązki stron stosunku pracy (247)
  • § 1. Wprowadzenie (247)
  • § 2. Obowiązki pracodawcy (248)
  • § 3. Świadectwo pracy (262)
  • § 4. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (266)
  • § 5. Obowiązki pracownika (269)
  • § 6. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę (295)
  • § 7. Świadczenia majątkowe od pracodawcy niebędące wynagrodzeniem za pracę (300)
  • § 8. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (302)
 • Rozdział XIII. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy (307)
  • § 1. Wprowadzenie (307)
  • § 2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika (309)
   • 1. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej (309)
   • 2. Przewinienia i kary porządkowe (310)
   • 3. Tryb nakładania kar i środki odwoławcze (311)
  • § 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna (313)
  • § 4. Odpowiedzialność materialna (majątkowa) pracownika (315)
   • 1. Uwagi ogólne (315)
   • 2. Ograniczona pracownicza odpowiedzialność materialna (317)
   • 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieumyślnie w mieniu owierzonym (319)
   • 4. Wspólna umowna odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną nieumyślnie w mieniu powierzonym (323)
   • 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządoną umyślnie (326)
   • 6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej (327)
   • 7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczyych od pracownika (328)
  • § 5. Odpowiedzialność majątkowa (odszkodowawcza) pracodawcy (329)
 • Część trzecia
  Prawo ochrony pracy
 • Rozdział XIV. Czas pracy (335)
  • § 1. Wprowadzenie (335)
  • § 2. Definicja czasu pracy i innych pojęć (339)
  • § 3. Normy czasu pracy i czasu odpoczynku (344)
  • § 4. Systemy i rozkłady czasu pracy (346)
   • 1. Systemy czasu pracy (346)
   • 2. Rozkład czasu pracy. Ewidencja czasu pracy (356)
  • § 5. Praca w porze nocnej (357)
  • § 6. Praca w niedziele i święta (358)
  • § 7. Praca w godzinach nadliczbowych (362)
  • § 8. Dyżur (370)
  • § 9. Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy dotyczące pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (371)
  • § 10.Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy pracowników niepełnosprawnych (374)
  • § 11. Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy dotyczące kierowców (374)
  • § 12. Czas pracy według wybranych pragmatyk pracowniczych (378)
 • Rozdział XV. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne (381)
  • § 1. Wprowadzenie (381)
  • § 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu (382)
   • 1. Nabycie prawa do urlopu (382)
   • 2. Wymiar urlopu (383)
   • 3. Urlop proporcjonalny (386)
  • § 3. Zasady i tryb wykorzystywania urlopu wypoczynkowego (388)
   • 1. Udzielenie urlopu w zwykłym trybie (388)
   • 2. Urlop na żądanie pracownika (391)
   • 3. Przedawnienie roszczenia o urlop (393)
  • § 4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (393)
  • § 5. Urlopy bezpłatne (394)
  • § 6. Zwolnienia od pracy (395)
 • Rozdział XVI. Bezpieczeństwo i higiena pracy (397)
  • § 1. Wprowadzenie (397)
  • § 2. Obowiązki pracodawcy (400)
   • 1. Obowiązki dotyyczące organizacji pracy, pomieszczeń pracy i ich wyposażenia oraz wyposażenia pracowników (400)
   • 2. Obowiązki z zakresu profilaktyczne ochrony zdrowia (403)
   • 3. Obowiązki związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi (406)
    • 3.1. Obowiązki w związku z wypadkiem przy pracy (406)
    • 3.2. Obowiązki pracodawcy dotyczące chorób zawodowych (410)
    • 3.3. Obowiązki dotyczące zarówno wypadków przy pracy, jak i chorób zawodowych (412)
   • 4. Naprawianie szkód powstałych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (412)
   • 5. Obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (415)
  • § 3. Obowiązki innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (416)
  • § 4. Środki realizacji prawa pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (418)
  • § 5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (419)
  • § 6. Udział załogi w rozwiązywaniu spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (421)
  • § 7. Obowiązki i prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wykonywaniem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (422)
 • Rozdział XVII. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci (424)
  • § 1. Wprowadzenie (424)
  • § 2. Powszechna ochrona pracy kobiet (425)
  • § 3. Szczególna ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem (427)
  • § 4. Urlopy, zwolnienia od pracy i inne uprawnienia związane z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka (429)
   • 1. Rodzaje uprawnień (429)
   • 2. Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (429)
    • 2.1. Urlop macierzyński (429)
    • 2.2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (431)
    • 2.3. Nowe rodzaje urlopów rodzicielskich (431)
    • 2.4. Zatrudnienie po urlopie macierzyńskim (432)
    • 2.5. Zasiłek macierzyński (432)
   • 3.  Urlop wychowawczy (433)
   • 4. Inne uprawnienia "rodzicielskie" (435)
   • 5. Zakazy dotyczące zatrudniania pracowników opiekujących się małymi dziećmi (437)
  • § 5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci (437)
 • Rozdział XVIII. Zatrudnianie młodocianych i dzieci (440)
  • § 1. Wprowadzenie (440)
  • § 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (442)
   • 1. Ogólna charakterystyka umowy. Nawiązanie i rozwiązanie (442)
   • 2. Nauka zawodu (444)
   • 3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (446)
   • 4. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (446)
  • § 3. Zatrudnianie młodocianych w celu zarobkowym (447)
  • § 4. Szczególna ochrona zdrowia młodocianyych (448)
  • § 5. Zatrudnianie dzieci do lat 16 (450)
 • Rozdział XIX. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy (453)
  • § 1. Wprowadzenie (453)
  • § 2. Nadzór Państwowej Inspekcji Pracy (454)
  • § 3. Nadzór społecznej inspekcji pracy (461)
  • § 4. Nadzór wprawowany przez inne organy (464)
   • 1. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej (464)
   • 2. Nadzór urzędów górniczych (465)
   • 3. Dozór techniczny (466)
 • Rozdział XX. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika (468)
  • § 1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (468)
  • § 2. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom pracownika (472)
 • Część czwarta
  Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy
 • Rozdział XXI. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (477)
  • § 1. Wprowadzenie (477)
  • § 2. Obowiązujący system rozstrzygania sporów ze stosunku pracy (478)
  • § 3. Pozasądowe postępowanie pojednawcze (481)
   • 1. Tryb powołwania i organizacja komisji pojednawczych (481)
   • 2. Postępowaniei pojednawcze przed komisjami (482)
  • § 4. Zasady postępowania przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy (483)
   • 1. Sprawy z zakresu prawa pracy (483)
   • 2. Odrębności postępowania (485)
  • § 5. Wykonywanie wyroków i ugód w sprawach ze stosunku pracy (490)
  • § 6. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. Inne terminy dochodzenia roszczeń (491)
   • 1. Przedawnienie (491)
   • 2. Szczególne terminy do dochodzenia niektórych roszczeń ze stosunku pracy (495)
 • Część piąta
  Zbiorowe prawo pracy
 • Rozdział XXII. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy (499)
 • Rozdział XXIII. Związki zawodowe (508)
  • § 1. Rys historyczny (508)
  • § 2. Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (512)
   • 1. Podstawowe zasady działania związków zawodowych ("wolności związkowe") (512)
   • 2. Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się w związki zawodowe (513)
   • 3. Powstanie związku zawodowego (515)
   • 4. Zakończenie działalności związku zawodowego (517)
   • 5. Kompetencje związków zawodowych (517)
   • 6. Zakładowa organizacja związkowa (518)
   • 7. Uprawnienia związków zawodowych (523)
   • 8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych (524)
 • Rozdział XXIV. Organizacje pracodawców (526)
 • Rozdział XXV. Rozwiązywanie sporów zbiorowych (529)
  • § 1. Spór zbiorowy (529)
  • § 2. Sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych (etapy sporu zbiorowego) (530)
   • 1. Rokowania (531)
   • 2. Mediacja (531)
   • 3. Arbitraż (532)
   • 4. Strajk (532)
   • 5. Problem lokautu (536)
 • Rozdział XXVI. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (partycypacja pracownicza) (538)
  • § 1. Wprorwadzenie (538)
  • § 2. Samorząd pracowniczy (539)
  • § 3. Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji (541)
 • Rozdział XXVII. Samorządy zawodowe (547)
 • Rozdział XXVIII. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków (550)
  • § 1. Wprowadzenie (550)
  • § 2. Podmioty realizujące politykę rynku pracy (instytucje rynku pracy) (553)
  • § 3. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz świadczenie pomocy w uzyskaniu przez nich pracy (558)
   • 1. Usługi rynku pracy (558)
   • 2. Instrumenty rynku pracy (562)
   • 3. Zatrudnienie socjalne i wolontariat (563)
  • § 4. Wsparcie dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (566)
  • § 5. Regulacje wspierające kształcenie ustawiczne (568)
  • § 6. Zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych (568)
  • § 7. Fundusz Pracy (573)
  • § 8. Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce (573)
   • 1. Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (573)
   • 2. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców (575)
 • Skorowidz przedmiotowy (577)