Niezbędnik specjalisty ds. bhp - Vademecum BHP

Praca zbiorowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2014, ISBN 978-83-269-3273-1

 • Wprowadzenie (3)
 • Skróty użyte w tekście (7)
 • Służba bhp (9)
  • Firma zatrudniająca do 100 pracowników (9)
  • Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników (9)
  • Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników (9)
  • Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp (10)
 • Szkolenia bhp (11)
 • Wypadki przy pracy (13)
  • Dokumentacja wypadkowa (13)
  • Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym (14)
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia (15)
  • Istotne elementy apteczki (15)
  • Kolejność podawania informacji w razie wzywania pomocy (16)
  • Sztuczne oddychanie (16)
 • Bezpieczeństwo pożarowe (18)
  • Typy gaśnic i ich oznaczenie (19)
  • Liczba i rozmieszczenie gaśnic (20)
 • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia (21)
  • Badania czynników szkodliwych (21)
  • Definicje najwyższych dopuszczalnych stężeń (22)
  • Czynniki fizyczne (23)
  • Omówienie niektórych czynników fizycznych (24)
  • Czynniki chemiczne (26)
  • Czynniki biologiczne (27)
  • Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy (27)
 • Organizacja miejsca pracy (28)
  • Prawidłowe wysokości stołu (biurka) i siedziska (30)
  • Oświetlenie na stanowiskach pracy (31)
  • Wymagania dla dróg transportowych w zakładzie pracy (32)
 • Ręczne przenoszenie ciężarów (33)
  • Wymagania przy przenoszeniu (34)
 • Maszyny i inne urządzenia techniczne (35)