Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia

Zbigniew Engel, Wiktor M. Zawieska. CIOP-PIB, Warszawa, 2010. ISBN 978-83-7373-087-8

 1. Wstęp (13)
 2. Podstawowe problemy wibroakustyki (19)
  1. Wprowadzenie (21)
  2. Drgania układów dyskretnych o jednym stopniu swobody (22)
  3. Wybrane zagadnienia z akustyki (30)
   1. Pojęcia podstawowe (30)
   2. Fala akustyczna, równanie fali w ośrodkach płynnych (31)
   3. Problemy energetyczne fal akustycznych (40)
   4. Ruch falowy w ośrodku stałym (44)
   5. Odbicie, pochłanianie i załamanie fali dźwiękowej (49)
   6. Ugięcie fali dźwiękowej (51)
   7. Interferencja fal (52)
   8. Zagadnienia pochłaniania, refrakcji, rozpraszania i dyfrakcji (53)
  4. Pole akustyczne (56)
  5. Modele teoretyczne źródeł promieniowania dźwięku (58)
   1. Właściwości i rodzaje źródeł (58)
   2. Źródła punktowe (61)
   3. Źródła liniowe (67)
   4. Wybrane źródła powierzchniowe (68)
 3. Źródła zagrożeń wibroakustycznych (73)
  1. Podział i klasyfikacja źródeł (75)
  2. Źródła drgań mechanicznych (80)
   1. Zagadnienia podstawowe (80)
   2. Źródła drgań brył pozostających w ruchu obrotowym (87)
   3. Drgania samowzbudne (93)
   4. Drgania parametryczne (95)
   5. Źródła elektryczne (95)
  3. Aerodynamiczne i hydrodynamiczne źródła dźwięków (96)
   1. Zagadnienia podstawowe generacji dźwięków (96)
   2. Rzeczywiste źródła dźwięku (99)
   3. Hydrodynamiczne źródła dźwięku (104)
   4. Źródła termodynamiczne (106)
  4. Uderzenia jako źródła energii wibroakustycznej (106)
   1. Zjawisko uderzenia. Układy wibrouderzeniowe (106)
   2. Energia wibroakustyczna. Uderzenia (107)
 4. Procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach (111)
  1. Wprowadzenie (113)
  2. Hałas przekładni zębatych (113)
  3. Hałas łożysk (118)
  4. Hałas wybranych maszyn przepływowych (120)
   1. zagadnienia ogólne (120)
   2. Pompy (122)
   3. Hałas sprężarek (127)
  5. Hałas wentylatorów i dmuchaw(133)
  6. Problemy wibroakustyczne w maszynach elektrycznych (140)
  7. Energia wibroakustyczna w transformatorach (145)
   1. Transformatory i ich podział (145)
   2. Klasyfikacja źródeł energii wibroakustycznej w transformatorach (147)
  8. Procesy wibroakustyczne w silnikach spalinowych (151)
   1. Generacja procesów wibroakustycznych (151)
   2. Wzory empiryczne służące do obliczania poziomu ciśnienia akustycznego. Hałas ssania, hałas wydechu (155)
   3. Problemy wibroakustyczne w zespole cylindrowo-tłokowym, pompach i zaworach (157)
  9. Procesy technologiczne jako źródła zagrożeń wibroakustycznych (160)
 5. Wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny (163)
  1. Wprowadzenie (165)
  2. Modele ciała człowieka (167)
  3. Wpływ drgań na organizm człowieka (173)
  4. Kryteria oceny działania drgań na organizm człowieka (183)
 6. Hałas a człowiek (199)
  1. Wprowadzenie (201)
  2. Wpływ hałasu na organizm człowieka (210)
   1. Zagadnienia podstawowe (210)
   2. Wpływ hałasu na narząd słuchu (212)
   3. Pozasłuchowe skutki działania hałasu (214)
  3. Ocena szkodliwości hałasu (216)
   1. Zagadnienia ogólne (216)
   2. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku (219)
  4. Hałas niskoczęstotliwościowy (222)
   1. Podstawowe określenia. Źródła hałasu niskoczęstotliwościowego (222)
   2. Wpływ hałasu niskoczęstotliwościowego na organizm człowieka (224)
   3. Ocena narażenia. Wartości dopuszczalne (226)
  5. Hałas ultradźwiękowy (228)
   1. Podstawowe określenia. Źródła hałasu ultradźwiękowego (228)
   2. Wpływ hałasów ultradźwiękowych na organizm człowieka (230)
   3. Ocena narażenia. Wartości dopuszczalne (231)
 7. Badania wielkości wibroakustycznych (235)
  1. Zagadnienia wstępne (237)
  2. Analiza wyników pomiarów (244)
   1. Wprowadzenie (244)
   2. Metody analizy (248)
  3. Laboratoria wibroakustyczne (250)
  4. Pomiary wielkości wibroakustycznych w zakładach pracy (258)
   1. Wprowadzenie (258)
   2. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy (260)
   3. Pomiary zewnętrzsnego hałasu przemysłowego (262)
   4. Pomiary wibracji (264)
  5. Badania akustyczne pomieszczeń przemysłowych (266)
   1. Wprowadzenie (266)
   2. Czas pogłosu (269)
   3. Badania właściwości pola akustycznego w pomieszczeniach (272)
  6. Ocena akustyczna maszyn i urzadzeń (276)
   1. Wprowadzenie (276)
   2. Poziom mocy akustycznej (277)
   3. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej źródeł na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (284)
   4. Wyznaczanie poziomu ciśnienia akustycznego emisji (285)
  7. Identyfikacja źródeł energii wibroakustycznej (288)
   1. Podstawowe zadania identyfikacji źródeł (288)
   2. Metody bezpośrednie (290)
   3. Metody korelacyjne (292)
   4. Metody koherencyjne (293)
   5. Cepstrum (296)
  8. Identyfikacja dróg przenoszenia energii wibroakustycznej. Transformacja energii (298)
   1. Zadania identyfikacji, metody (298)
   2. Metody korelacyjne (299)
   3. Metoda symulacji cyfrowej (300)
   4. Przenoszenie energii akustycznej związane z natężeniem dźwięku (303)
   5. Przepływ energii wibroakustycznej w układzie człowiek-narzędzie-podłoże (305)
   6. Przenoszenie energii wibroakustycznej w elementach budynków (306)
   7. Problemy transformacji energii wibroakustycznej (309)
 8. Ocena ryzyka zawodowego ze względu na zagrożenia wibroakustyczne (311)
  1. Wprowadzenie (313)
   1. Przebieg oceny ryzyka zawodowego (313)
   2. Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego (313)
   3. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy (315)
   4. Oszacowanie ryzyka zawodowego (316)
   5. Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego (318)
  2. Ocena ryzyka ze względu na zagrożenia drganiami mechanicznymi (wibracjami) (319)
  3. Ocena ryzyka ze względu na zagrożenie hałasem (322)
  4. Ocena ryzyka ze względu na uciążliwość hałasu infradźwiękowego (323)
  5. Ocena ryzyka ze względu na zagrożenia hałasem ultradźwiękowym (324)
 9. Sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy (327)
  1. Wprowadzenie (329)
  2. Metody obniżania poziomu drgań (331)
   1. Podział metod (331)
   2. Ograniczenie wibroaktywności źródeł (334)
   3. Wyrównoważanie elementów maszyn (336)
   4. Zmiany struktury (341)
   5. Modyfikacja parametryczna (346)
  3. Tłumienie drgań (348)
   1. Rodzaje tłumienia (348)
   2. Tłumienie wiskotyczne, tłumienie coulombowskie (350)
   3. Tłumienie materiałowe (352)
   4. Tłumienie konstrukcyjne, tłumienie turbulentne (356)
   5. Pokrycia tłumiące, konstrukcje wielowarstwowe (357)
  4. Wibroizolacja (360)
   1. Rodzaje wibroizolacji (360)
   2. Zasady wibroizolacji maszyn (362)
   3. Sprężyny stalowe (368)
   4. Sprężyny pneumatyczne (372)
   5. Elementy gumowe, korek, płyty izolacyjne (375)
   6. Dobór wibroizolacji (378)
  5. Sposoby ograniczania zagrożeń hałasem (380)
   1. Metody zwalczania hałasu (380)
   2. Metody prawno-organizacyjno-administracyjne (385)
   3. Ograniczenie emisji źródeł dźwieków (391)
   4. Zmniejszenie przenoszenia i imisji dźwieków (396)
  6. Adaptacja akustyczna pomieszczeń przemysłowych (401)
 10. Tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany (413)
  1. Tłumiki (415)
   1. Podział tłumików (415)
   2. Tłumiki refleksyjne (416)
   3. Tłumiki absorpcyjne (423)
  2. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne (429)
   1. Wprowadzenie. Podział obudów (429)
   2. Podstawy działania obudów (432)
   3. Elementy projektowania obudów (435)
  3. Kabiny dźwiękoszczelne (440)
   1. Wprowadzenie (440)
   2. Zasady projektowania kabin dźwiękoszczelnych (441)
   3. Inne wymagania dotyczące kabin (443)
  4. Ekrany akustyczne (445)
   1. Zagadnienia podstawowe (445)
   2. Ekrany w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych (448)
 11. Środki ochrony indywidualnej (453)
  1. Podział śroaków ochrony indywidualnej (455)
  2. Środki ochrony słuchu (457)
   1. Klasyfikacja środków ochrony słuchu (457)
   2. Dobór środków ochrony słuchu (459)
   3. Zasady użytkowania środków ochrony słuchu (461)
   4. Aktywne środki ochrony słuchu (463)
  3. Środki ochrony przed drganiami (467)
   1. Zagadnienia ogólne (467)
   2. Rękawice antywibracyjne (467)
   3. Procedura doboru rękawic antywibracyjnych do stanowisk pracy (narzędzi) (469)
   4. Inne ochrony przed drganiami (472)
  4. Podsumowanie (472)
 12. Metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych (475)
  1. Wprowadzenie (477)
  2. Aktywne metody ograniczania drgań (484)
   1. Wprowadzenie. Klasyfikacja metod aktywnych (484)
   2. Ogólne zagadnienia projektowania układów aktywnych redukcji drgań (487)
  3. Aktywne metody redukcji hałasu (491)
   1. Podstawy aktywnej redukcji hałasów (491)
   2. Klasyfikacja układów aktywnych (499)
   3. Zastosowanie praktyczne (502)
  4. Materiały inteligentne (5080
   1. Podstawowe określenia, rodzaje materiałów (508)
   2. Wybrane materiały inteligentne (509)
   3. Wybrane zastosowania praktyczne (512)
 13. Materiały i ustroje stosowane w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych (515)
  1. Klasyfikacja (515)
  2. Materiały i układy do celów wibroizolacji 9518)
   1. Dobór wibroizolatorów (518)
   2. Wibroizolatory gumowo-metalowe (521)
  3. Materiały dźwiękochłonno-izolacyjne (531)
   1. Właściwości akustyczne materiałów (531)
   2. Współczynnik pochłaniania dźwięku (534)
   3. Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku (536)
   4. Izolacyjność akustyczna właściwa (540)
  4. Ustroje dźwiękochłonne (541)
   1. Definicje, właściwości (541)
   2. Ustroje płytowe (543)
   3. Ustroje membranowe (543)
   4. Ustroje perforowane (544)
   5. Pochłaniacze przestrzenne (545)
   6. Ustroje szczelinowe (548)
 14. Przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne (555)
  1. Zagadnienia ogólne (557)
  2. Hale fabryczne, inne pomieszczenia (557)
  3. Tłumiki (560)
  4. Obudowy (566)
  5. Kabiny (569)
  6. Zabezpieczenia procesów technologicznych, maszyn i urządzeń (571)
  7. Zabezpieczenia przewodów i instalacji (572)
  8. Pochłaniacze przestrzenne, boazeria (574)
  9. Przenośne ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne (576)
 • Bibliografia (579)
 • Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przed zagrożeniami wibroakustycznymi (589)
  • Ustawy i rozporządzenia krajowe (591)
  • Dyrektywy i inne akty prawne Wspólnoty Europejskiej (591)
  • Normy z zakresu akustyki (592)
  • Normy z zakresu drgań (608)